X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
.......................................................tumblr hit counter
hit counter
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به نام اهورامزدا

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

پرسه اورمزد و اسفند ماه
نظرات (0)

خشنوتره اهوراهه مزدا
اشم وهو….
ارستانوم اوروانو یزه میده یا اشه اُنام فروشه یو
به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

خشنوتره اهوراهه مزدا
اشم وهو….
ارستانوم اوروانو یزه میده یا اشه اُنام فروشه یو
به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

* به روان وفروهر اشوزرتشت اسپیتمان که ازنخستین شهدای راه دین وفرهنگ زرتشتی بوده است درود باد
* روز اورمزد واسفند ماه پرسه همگانی ویژه بزرگداشت شهدای جنگ تازیان علیه ایرانیان است. برروان وفروهر همه این سلحشوران دلاوردرود باد.
* به روان وفروهرهمه موبدان وبخردان وسلحشوران ودین چاشنی دارن درود باد
*به روان تابناک همه شهدای راه دفاع از کیان ملی میهن عزیزمان ایران سرفراز درود باد.
** به روان بهدینانی که امسال جهان را بدرود گفته اند.درود باد .
یاد شان گرامی وراه نیکشان پررهرو باد. بهشت برین جایگاهشان باد.
* به همه نیک اندیشان .نیک گفتاران ونیک کردان . راستی جویان و سپنته من های ایران وجهان درود باد.
کسانی که خوشبختی خود را درخوشبخت کردن دیگران جستجو میکنند. وخواستارآن هستند که اززمره کسانی باشند که مردم را به سوی راستی ونیکی وجهان را بسوی آبادانی وپیشرفت رهنمون باشند.
ازاهورامزدای بزرگ میخواهیم که یاری رسان باشد که همه بازماندگان تندرست زیوند ، نیک زیوند. درست زیوند. تازیوند به کامه زیوند . گیتی شان باد به کامه تن .مینویشان باد به کامه روان .

مرسوم است که در دو پرسه همگانی تیرگان و اسفندگان رییس انجمن موبدان وقت با همکیشان به گفتگو نشیند و نکاتی را که لازم است همه بهدینان به آنها بیشتر توجه داشته باشند را، به بهدینان یاد آورشود.
ولی شوربختانه گاه (فرصت) کوتاه وسخن براستی بسیار است. ازاینرو اینجانب دراینجا به چند نکته پایه ای اشاره می کنم. دراین جا «لُرک مینوی » که در11برگ تهیه شده دراختیارشماست.که خواهشمند است بدقت مطالعه فرمایید وبه جزئیات آن توجه دقیق ویژه مبذول فرمایید.
1.    3748 سال پیش اشوزرتشت پیامبرما به پیامبری برگزیده شد. وحقایقی رابرای نخستین باردرتاریخ بشر. کشف وبه جهانیان اعلام نمودو اصول دین مازرتشتیان را که تماما دانش وانسانیت واخلاق استراتعریف واستاندارد شد.
2.    دین ما 9اصل دارد که کاملا تعریف شده و مشخص است.
3.    اصول مذهبی ما نیزکه درانجمن مغان که حدود چهل سال ریاست ان، با پیامبرمان اشوزرتشت بود، تعریف و استاندارد گردیده و کاملا معلوم ومشخص است.
4.    هنوزهم دین ما زرتشتی ومذهب ما هم زرتشتی است. چهارهزارسال است که موبدان با کمک سایربهدینان به درستی ازآن نگاهبانی کرده اند
5.    مطمئن باشید که اگر این دین وفرهنگ چهارهزارساله اهورایی نبود،تاکنون باقی نمی ماند. چراکه ثابت شده است که تنها باورهایی درتاریخ پابرجا واستوار میماند که دوویژگی مهم داشته باشد: نخست اینکه علمی باشد یعنی برپایه قانون حاکم برطبیعت که جهان شمول است و ما زرتشتیان آنرا« اشا» می گوییم، استوارباشد. ودوم اینکه انسانی واخلاقی بوده بدنبال فرهنگ سازی باشد. ما افتخارمی کنیم که باوصف هجوم فرهنگی بی شماری که به ما شده است ، زرتشتی، رزتشتی باقی مانده است و ایرانی هرچند دربخش سخت افرازی، صدمه بسیاردیده است، ولی دربخش نرم افزاری یعنی« زبان وفرهنگ خود» راحفظ کرده وایرانی پابرجا مانده است.

6.    مازرتشتیان بازماندگان، نیاکان ازجان گذشته خود هستیم که هریک به جای خود به همه سختی ها تن دردادند و مانندکوه الوند استوارایستادند، تا این دین وفرهنگ اهورایی پاک وپاکیزه بدست مابرسد.
7.    ما کورش بزرگ داشته ایم که نخستین « اعلامیه حقوق بشر» را نوشت. داریوش واردشیربابکان وبسیاری از بزرگان تاریخ مانند مانکجی ها وارباب کیخسروشاهرخ ها وآذرگشسب هاوشهزادی ها ازمیان ما برخواسته اند.
8.    ما ازنخستین بنیان گذاران دانش وفرهنگ درجهان بوده ایم وبه ویژه دررشته فلسفه ، پزشکی ، ستاره شناسی. راه سازی، مدیریت برآب ، توجه به «بهداشت تن و روان ومحیط زیست »و غیره سرآمدمردمان گیتی بوده ایم.
9.    مازرتشت وزرتشت روتمه ها وبسیاری ازاندیشمندان وبخردانی داشته ایم که اندیشه های ایشان، در بین فیلسوفان یونانی ودیگر ادیان و فرهنگ ها وحتی فلاسفه اروپایی تاثیربسیارزیادی برجای گذارده است.
10.    ازمیان ما زرتشتیان دانشمندان بزرگی چون تریتا،بوذرجمهروبسیاری دانشمندان بانام وگمنام برخواسته اند.
11.    نزدیک به سه هزارسال پیش درتخت جمشید هنرها آفریده ایم وباربدها ونکیساها داشته ایم

12.    اینک تکلیف ما روشن است: ما گنجینه ای عظیم از دانش و فرهنگ وسابقه تاریخی درخشان چندهزارساله در درپشت سرداریم . اصول دین ما روشن و اصول مذهب مانیزکاملا معلوم است.واین دو کاملا ازیکدیگرجداست.
13.    درسهای تاریخی گذشتگان چراغ راه آیندگان خواهد بودبرما زرتشتیان لازم است که تاریخ رابا مقایسه با تاریخ همان روزگارجهان به درستی بخوانیم. آنوقت خواهیم دانست که مازرتشتیان چه گوهر گرانبهایی درمیان دیگر ملل بوده ایم و ازچه تمدن وفرهنگ والایی برخودرارخواهیم بود .ماهرگزبرده داری نکرده ایم وازاسیران گلادیاتور نساخته ایم . ما درپیشرفت دانش وفرهنگ جهان اگرنگوییم بی همتا بوده ایم، ولی به جرات میتوانیم بگوییم که کم نظیربوده ایم ومی توانیم ادعا کنیم که یکی از برترین آنها بوده ایم.
14.    بخش دینی جامعه ما را انجمن موبدان تهران برپایه اساسنامه وعرف وقانون وبراساس اصول دین وفرهنگ زرتشتیان و به طورانجمنی اداره می کند.
15.    بخش اجرایی یعنی کارهای اجتماعی جامعه ما را انجمن ها وسازمان های وارگانهای زرتشتیان که همه آنها نیز برپایه آیین نامه واساسنامه وقانون کارمی کنند، اداره می شود.
16.    مادرمجلس محترم شورای اسلامی، نماینده داریم. نماینده زرتشتیان، نماینده ایرانیان زرتشتی و وکیل جامعه زرتشتیان است. ایشان درقانون گذاری کشورهمپای سایرنمایندگان محترم ازهرجای میهن عزیزمان که باشند، کوشش می کنند و برپایه قانون،خویشکاری دارند که ازحقوق حقه ما زرتشتیان، دفاع کنند.

17.    ما دربین جامعه ایرانی دارای اعتبار و آبروی چند هزارساله هستیم. هنوز زرتشتی مساویست با راستی وپاکی و عشق به ایران وخیرخواهی ونیکوکاری به همنوع. ما باید به همه ثابت کنیم که لیاقت چنین عنوانی راداریم.
18.    جامعه ی ما جامعه ای باهوش سرشاروتحصیلات عالیه است.
19.    ما زرتشتیان هنوزهم درهرکجای جهان که باشیم، ایران را سرزمین اصلی خود میدانیم و می توانیم مانند گذشته دست دردست سایرهم میهنانمان در راه پیشرفت وآبادانی ایران بکوشیم.
20.    باتوجه به حقایقی که دربالا برعرض رسید . تنها یک نکته است که امروزبیش ازهمه به آن باید توجه کنیم.
«عشق وایمان به اهورامزدا واصول کیش زرتشتی»،«دانش ومهارت درتمام رشته های تحصیلی » والبته « کوشش وهمت وپشتکاربی کران » درراه پاسداری ازهمه این ارزشهای انسانی چندهزارساله که پایه ای قوی ترازکوه دارد.
پس باید و باید وباید که بیش ازهمه وپیش ازهمه باهم همازورباشیم. همازور همه اشونان باشیم. ازهردین مذهب و نژاد وجنسی که باشند. واز دروغ و دروغ پرستان دوری کنیم .
* دین زرتشتی، برپایه خرددانا ووجدان بیدار، بنیاد گذاشته شده است، که دین آزادی وصلح وطالب پیشرفت است.
* ما باورمندیم که همه نیکان و وهان جهان به بهشت خواهند رفت، پس لازمست کوشش کنیم که اززمره کسانی باشیم که مردم را به سوی راستی ونیکی و جهان را بسوی پیشرفت وآبادانی می برند.
* هرزرتشتی باید بیاموزد که باید انسانی (جهانی) فکرکند. ملی (ایرانی ) کارکند و زرتشتی زندگی کند.
* دین زرتشتی دردرازای تاریخ بیشتربه دنبال «فرهنگ » هستند تابه دنبال«پیرو »
* دین زرتشتی انسان هایی « کنش ساز» می سازد نه « کنش پذیر» .

* همه انجمن هاوسازمان های زرتشتی براساس اساسنامه وقانون وظایفی را به عهده دارند، هریک ازاعضاء بایستی به دقت پی گیر باشند که به همه خویشکاری های خودعمل کنند. این بدترین وگناه آلوده ترین کاراست که مسئولیت کاری را به پذیریم و درراه به ثمررسیدن اهداف آن ارگان، کوتاهی کنیم و ازخود مایه نگذاریم ونکوشیم.
* ازنخستین وظیفه کنکاش موبدان نگاهبانی ازدین وفرهنگ زرتشتی وجلوگیری ازدین سازی ودین بازیست. وازنخستین پایه پاسداشت دین وفرهنگ اینست که اداره امور مینوی (دینی وفرهنگی ) جامعه زرتشتی را برپایه اصول دین زرتشتی به انجام رساند. انجمن موبدان نمی تواند وحق ندارد که برپایه نظرشخصی یا مصلحت، دیدگاه کارشناسی (وچر) بدهد.وچرانجمن موبدان تهران باید تنها وتنها برپایه اصول دین وفرهنگ زرتشتی باشد. وآنهم درچهارچوب اساسنامه وعرف وقانون. این اصل را هرگز فراموش نکنید.
*وظایف انجمن موبدان تهران بسیارزیاد ونیروی مادی وبه ویژه نیروی مینوی آن بسیاراندک است.
* ازحدود 15 سال پیش انجمن موبدان تهران که تنها ارگان اداره کننده امورمینوی جامعه زرتشتیان است تصمیم گرفت که کلاس دین وفرهنگ زرتشتی انجمن موبدان تهران را درتهران وبعدا دریزدوکرمان تشکیل دهد وبانوان گرامی را نیزدانش دین آموخت به این امید که بانوان نیزدرجرگه موبدیاری، دربخش فرهنگی یاری رسان انجمن موبدان خودشان باشند. خوشبختانه این تدبیربه ثمرنشست وازحدود یکسال پیش ازبین تعدادی ازبانوان بهدینی که تقاضای موبدیاری کرده بودند، هشت نفر که ازتحصیلات علمی بالاتری برخورداربودندودرتهران دانش پایه سوم و دوم و درشهرستان ها دانش پایه سوم دین وفرهنگ زرتشتی را گذرانیده بودند، انتخاب وازاردیبهشت ماه امسال تحت نظرمستقیم انجمن موبدان تهران به فراگیری اوستا ودانش وفلسفه دین پرداختند وخدای را شکرمیکنیم که اکنون آماده رسیدن به مقام موبدیاری و پوشیدن لباس مقدس موبدی شده اندوهمگی ایشان تعهد داده اند که «دست کم هفته ای ده ساعت کاری درراه پژوهش دین وبردن باورها وفرهنگ زرتشتی مابین بهدینان به ویژه نوباوگان بهدین » که مجموعا «بخش فرهنگی » وظایف انجمن موبدان تهران می باشد، به این انجمن مینوی را یاری رسان باشند.
مراسم آیینی کاملا مذهبی وبی پیرایه این بانوان گرامی درروزآدینه 29 بهمن که مطابق با جشن اسفندگان وروز گرامی داشت مقام زن درفرهنگ ما زرتشتیان می باشد. در سالن خسروی ازساعت 8 بامداد آغاز می گردد. خواهشمند است با تشریف فرمایی خود، برشکوه این آیین مذهبی فرخنده ، بیافزایید.

* هرگز فراموش نکنیم که همه مسئولیم، هریک ازما رسالتی داریم و تکالیفی ویژه، که بایستی به همه «وظایف » خویش که دردین زرتشتی « خویشکاری » نامیده می شود، عمل کنیم.
*باور وفرهنگی ما زرتشتیان سادگی ، شادی معقول و مثبت اندیشی است .
*هرملتی به زبان وباوروفرهنگ اش زنده است ونفس می کشد.ما زرتشتیان نیزبایدآیین های خودراکه سرشار ازفسلفه انسانی وهمازوری وفرهنگ باردادن است راارج نهیم وگرامی داریم وکوشش کنیم که ازآلودگی هاپاک کنیم.
*مراسم ها راساده بگیرید. سرآرامگاه ها اینهمه گل نگذارید. چشم وهم چشمی مغایردین زرتشتی است، انجمن موبدان برپایه اصول اولیه دین زرتشتی، نمی تواند به کسی امرونهی کند. انجمن موبدان با دادن پاسخ های کارشناسی برپایه دین وفرهنگ زرتشتی، شما بهدینان را ازراستی ها آگاه می بخشد. وانتظاردارد که هریک از شما بهدینان، خود به مسئولیت خویش عمل کنند واگر باوردارید که زرتشتی هستند، برپایه دانش دین وفرهنگ خود زندگی کنند. خود دانید.
براساس باورزرتشتی، انسانها بایستی درتمام دوران زندگی خویش، بادوبال گشاده خرد(منه) ووجدان( دائنا). آترسچا ومننکهسچا. و عقل واحساس ، همه گاه ها(فرصت ها) را غنیمت شمرده و باهمه توان بسوی بالا یعنی سپنته من شدن پروازکنند. تا هم تن وهم روان وهم گیتی وهم مینو را برای خویش آراسته سازند.
با امید به پیروزی راستی بردروغ، واشون ها بر دروگوندان، با تلاش وکوشش پی گیر وهمازوری با همه نیکان و وهان جهان. همازوربیم . همازورهما اشوبیم .

* بازهم به روان وفروهر اشوزرتشت اسپیتمان درودمی فرستیم که اینچنین دین وفرهنگ پربار و پرازدانش وخرد را برای ما به یادگارگذارد.
* برروان وفروهر همه سلحشوران دلاورکه درراه دفاع ازمیهن ازجان خود گذشته اند ، درود می فرستیم.
** به روان بهدینانی که امسال جهان را بدرود گفتند. درود می فرستیم وکارهای نیک ایشان را می ستاییم .
یادشان گرامی وراه نیکشان پررهرو باد. بهشت برین جایگاهشان باد.

امیدواریم که همه شما بازماندگان آن شادروانان که دراین مجلس روحانی وسپندینه گرد آمده اید، درجهان نیک زیوید. درست زیوید، تازیوید به کامه زیوید.
گیتی تان باد به کامه تن . مینویتان باد به کامه روان .
اینچنین باد ، اینچنین ترباد
موبد دکتراردشیرخورشیدیان
رییس انجمن موبدان تهران
مراسم پرسه همگانی  اورمزد و اسفندماه 3748 دینی زرتشتی

پیام انجمن موبدان به مناسبت پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه

به خشنودی اهورامزدا
ایریستنام اروانو یزه میده یا اشونام فروشیو

با درود به روان وفروهر اشوزرتشت اسپنتمان و همه فرزانگان و پهلوانان و موبدان وبهدینان و پارسایان و شهدای جنگهای تحمیلی ، برعلیه مردم ایران زمین، در درازای تاریخ پرافتخار این سرزمین اهورایی. از درگاه اهورامزدا،  برای درگذشتگان فرهیخته و پارسای  سالی که گذشت و در این دفترچه ای که ازسوی گرامی انجمن زرتشتیان به چاپ رسیده، آمده است، ازدرگاه اهورامزدا  شادی و آمرزش روان و برای  همه  بازماندگان  و نیک اندیشان وراستی جویان ، آرزوی درازای  زندگانی، سرشار از  تندرستی و خوشبختی  را آرمان می نمایم .      
رسم است که در دو آیین پرسه همگانی، اسفندگان که بزرگداشت شهدای هجوم تازیان به ایران و پرسه تیرگان که روز بزرگداشت شهدای جنگ ایران وتوران و فداکاری بزرگ پهلوان ملی ایرانیان ، آرش کمانگیر می باشد، رییس انجمن  موبدان وقت ، سخنرانی کند. ازاین رو اینجانب امروز درخدمت شما هستم ، تا در این  روز خجسته  اورمزد و اسفند ماه  و  آیین بزرگداشت روان وفروهر درگذشتگان پارسا ، با  شما همکیشان عزیز در موردمسائل  دینی و فرهنگی  جامعه زرتشتیان ایران  سخن گویم واز یکایک شما  با شندگان  در این  مکان سپندینه و  همه  بخردان و فرهیختگان از زن و مرد و  پیرو جوان،درخواست یاری نمایم. تا با یاری اهورامزدا وهمازوری یکدیگر  بتوانیم روز بروز به  ژرفای اندیشه های  اشوزرتشت باآگاهی و شناخت  بیشترپی ببریم و از هرگونه  اندیشه های  نا بخردانه وا هریمنی  دوری جسته ،  راستی ها و نیکیها را دریابیم و دانش و خرد و وجدان  واخلاق و عشق ودوستی وانسانیت بگسترانیم .
بنا به گواهی تاریخ، اشوزرتشت پیامبرایرانی نخستین کسی بود که پی برد که« جهان» از دوبخش «گیتی» و«مینو» تشکیل شده وچنان این دو درهم آمیخته است که هرکرداری مادی، تاثیری مینوی دربرخواهد داشت. و دریافت که مرگ خاتمه زندگی نبوده ودرحقیقت زندگی مینوی روان پس ازمرگ نیزادامه خواهد داشت وپادافره ( ونه جزا) خود را چه دردوران زندگی گیتوی وچه مینوی دریافت خواهد نمود. براین باورپایه دینی، ما زرتشتیان مراسم « پرسه » می گیریم و مجلس «ختم » برگزارنمیکنیم. روسری وکلاه سپید می پوشیم و باشرکت فعال درمراسم پرسه، آمرزش و شادی روان را ازدرگاه اهورامزدا آرزو می نماییم . و همه روزه درنمازروزانه ازخداوند میخوانیم که به ما دانش و توانی دهد که بتوانیم ، چنان زندگی کنیم که گیتی مان باشد به کامه تن ومینویمان باشد به کامه روان. ما زرتشتیان باورداریم که فروهر درگذشته، پس ازمرگ به اصل خود که اهورامزداست می پیوندد و روان که مسئول تصمیم گیری های انسان دردوران زندگی است، روزچهارم پس از مرگ دردادگاه بسیارعادلانه اهورایی، با داوری ایزد « مهر » پیامهای مدعی العموم ایزد« سروش» وبا وکالت ایزدان « رشن » و«اشتاد»  به انجام می رسد و ونا (گناه) و کرفه (ثواب ) انسان، پس ازسنجش با ترازویی مینوی به پادافره خواهد رسید.کرفه(ثواب) کاران در وهیشتم مینو (بهشت) وگناه کاران دراچیشتم مینو(بدترین مینو)و روان پس از سی سال به فروهرخوددر«گروسمان»(خانه نوروسرود) می پیوند وجاودا نه میشود. بهشت ودوزخ، دردین زرتشتی کاملا مینوی ومختص روان است و هیچ گونه جنبه مادی وفیزیکی ندارد.
اشوزرتشت چون دریافت برهمه هستی قانون «اشا» حاکم است و انسان پاک و بی گناه آفریده شده و از نعمت بی همانند «منه » (خرد) و «دائنه » (وجدان) برخوردار گردیده است . دریافت که انسان  می تواند باشناخت قانون اشا و همسو و هماهنگ شدن با آن ، همه نارسایی های موجود درجهان را به رسایی و همه «شرها» را به« خیر»تبدیل نماید و با پیمودن هفت پایه امشاسپندان به آن درجه از شعور وآگاهی وخردمندی برسدکه «اهرمن» را شکست داده و« انسان را بسوی راستی وپاکی وجهان را بسوی پیشرفت رهنمون گردد» این عقاید دینی وبسیاری ازدیگر باورهای اهورایی نیک وانسانی دین زرتشت ، موجب شد،که زرتشتیان درطول تاریخ پرافتخارخود، همواره کمتربدنبال «پیرو» وبیشتر در پی شناخت و گسترش « فرهنگ » به معنای کامل کلمه دربین خود وجامعه انسانی بودند وهمواره منافع جمع را برمنافع فردی وقومی وفرقه ای برترشناختندونیکی گسترانیدند و براساس راستی زیست کردند . بطوریکه حتی امروز هم هرکس می شنود که ما زرتشتی هستیم، با دیده احترام به ما می نگرد و ما راراست کردارودرست کردار وصاحب وجدانی قوی وقابل اعتماد می شناسد. امیداست ما زرتشتیان امروزین نیزبتوانیم ازپیروان راستین اشوزرتشت بوده وجز راستی نه جوییم وجز نیکی نه پوییم. واین افتخاربزرگ اجتماعی را که دراثر قرن ها کار وکوشش و نیک اندیشی وخیرخواهی و مهرورزی ، نیاکان بافروشکو همان به دست آمده است، به فرزندان و آیندگانمان منتقل نماییم.   
دراینجا لازم است به چند مورد اشاره کنم وازسوی خودو انجمن موبدان ا زشما گرامیان درخواست یاری نمایم :
1. ازسالها پیش کتابچه ا نجمن موبدان که بطور بسیارفشرده اصول دین وفرهنگ زرتشتی را آموزش میدهد،دراختیار بهدینان قرارگرفت  و اکنون آخرین نسخه آن دردسترش شماست . بادقت مطالعه نمایید و با دیگران به گفتگو نشینید تا به عمق دین وفرهنگ خود پی ببرید و برخود ببالید و به نیاکان خود که با ا زخود گذشتگی بسیار از این دین وفرهنگ اهوارایی، پاسداری کردند، افتخار کنید.  
2.  تاریخ این کشوراهورایی را بادقت وبدون تعصب بامراجعه به کتابهای معتبر وانترنت  به دقت بخوانیدو ببالید، درس گیرید.
3.  از تارنگار  انجمن موبدان تهران (www.anjomanemobedan.com یا 1r یا  (org بهره گیرید وباانجمن موبدان خودتان درتماس باشید.
4. وظیفه انجمن موبدان، شناخت وپاسداری ازدین وفرهنگ شماست ، کارموبدان وموبدیاران اوستا خوان برگزاری دقیق ودرست آیینهای مذهبی درچهارچوب مقررات انجمن موبدان تهران است . باید همواره بیاد داشت که کار سنت ها درهمه فرهنگ ها، آوردن  باورها به زبان ساده مابین مردم  است و مهمترین عاملی  که در درازای تاریخ  پرازگرفتاری ما زرتشتیان ازجامعه ما محافظت کرده است،درک و پاسداری ازهمین آیین ها بوده است . دراینجا  باید از همه موبدان وموبدیاران و بهدینانی که به  هر نحوی  به انجمن موبدان  درجهت  برگزاری هرچه بهتر وباشکوه تر آیین های مذهبی یاری رسان هستند، سپاسگذاری نمایم . واز همگی همکیشان میخواهم که  هرگونه انتقاد یا پیشنهادی ازعمل کرد ما موبدان یا موبدیاران دارند، کتبا به انجمن موبدان بفرستید و راهنما باشید.
5. همکاری هرچه بیشتر وپررنگ تر، انجمن زرتشتیان ودیگرارگان های زرتشتی که اداره  بخش اجرایی جامعه زرتشتی را به عهده دارند   با  انجمن موبدان تهران که اداره امور بخش مینوی (دینی وفرهنگی )جامعه بهدینان را بردوش دارد ، سبب  افزایش توان مادی ومینوی هازمان زرتشتی خواهد شد. خوشبختانه این همکاری و همیاری بطور روزا فزونی، درحال افزایش است که امیدداریم که نتیجه بسیار پربارتری به بار آورد. همه بهدینان تکلیف انسانی ودینی داریم که به ارگان ها وبرگزیدگان خویش  یاری رسان باشیم.
6. از سوی انجمن زرتشتیان تهران درحدود شش ماه پیش اداره امور آدریان  تهران برطبق قراردادی مدون، به انجمن موبدان تهران  واگذارشده است. امید است  همه بهدینان با دهش و یاری مادی ومینوی خود در چهارچوب اصول وموازین قانونی به این  مدیریت مهم، یاری رسان باشند ودر شهرهای دیگر نیز بتوانیم بایاری انجمن های زرتشتیان محل به وظایف مینوی خود عمل کنیم.
7. کلاسهای دین وفرهنگ انجمن موبدان ، درتهران ویزد وکرمان همه هفته برگزارمیشود. همه زرتشتیان ازهرجنس وسن ومقامی که باشند میتواننددراین کلاسها شرکت جویند. امید شرکت فعال واستقبال هرچه بیشتر وپربارتر شما گرامیان را داریم. 
8. نخستین شعبه  انجمن موبدان تهران،درچارچوب  اساسنامه وآیین نامه وقانون،در استان  یزد، در حدود یکماه پیش رسما آغاز بکارکرد. امیداست با همکاری انجمن زرتشتیان ودیگر ارگانهای زرتشتی  وقانونی  استان یزد ، تکالیف این شعبه انجمن به ویژه درشهر یزد که همه ساله بازدیدکنندگان بسیاری ازاماکن مذهبی ومراسم وآیین های مادیدن میکنند، با سرعت و دقت بیشتر ی به انجام رسد.
9.     روز اردیبهشت هرماه ، روز  زیارت آدریان است ، اوستایی دسته جمعی درساعت  5 پسین ، برگزار خواهد شد ، باحضور پرشور خود دراین روز خجسته  دراین مکان سپندینه ، به شکوه  این مجلس  بیافزایید . روز ورهرام ایزد هرماه هم همانند همیشه به شاه ورهرام ایزد تشریف ببرید و بیاری اهورامزدا با خردو وجدان جمعی باهم همازور گردید .
10. انجمن موبدان که وظیفه اصلی آن پاسداری ازدین وفرهنگ زرتشتی است ،به هرپرسشی که درمورد مسائل دینی  میشود،  پاسخ رسمی  وقانونی میدهد. بدیهی است که چون  این پاسخ ها  به فرد یا  ارگان پرسش گر محدود نمیشود و جنبه همگانی  دارد ،ازدید رسمی وقانونی«وچر یا فتوا » شناخته میشود. امید است همگی موبدان وموبدیاران ودیگربهدینان به این وجرها  توجه کامل داشته وسرخود فتوا ندهند تاوحدت مدیریت مینوی جامعه نیز بیش از پیش  برقرارگردد و همه بهدینان به  هماهنگی بیشتر دست یابند.
11. جلسات  هم اندیشی انجمن موبدان که کوشش می شود، با آگاهی  پیشین ازموضوع مورد گفتگو، درمکان سپندینه  آدریان تهران برگزار شود ، چنانچه با حضور همه بهدینان فرهیخته و اندیشمند به ویژه مسئولین  ودست اندرکاران جامعه و به ویژه بانوان گرامی همکیش  که نقش بسیا رمهمی درشناخت وپاسداری وانتقال دین وفرهنگ زرتشتی به کودکان وجوانان و آینده سازان  جامعه  دارند، به انجام رسد. نتیجه ی بسیار ارزشمندتر دربرخواهد داشت . خواهشمندیم دراین راه  به هرترتیب که می توانید یاری رسان باشید.
12. برخی ها  از طولانی بودن  زمان زیاد اوستا خوانی  گله مند هستند. انجمن موبدان براین باوراست که  هردرگذشته ای برای نزدیکان وخانواده خود عزیز وگرامی بوده است و تمایل دارند که با اجرای درست مراسم، حق شناسی خود را بجای آورده وروان درگذشته خود را شاد نمایند. مطمئن هستیم که  اگر همه بهدینان به حرمت روان ازدست رفته این نیم یا سه ربع ساعت را با سکوت و احترام به کلمات مانتره و سرایش اوستا، گوش دهند و کوشش کنند که به مفاهیم آن دقت کنند، بهره مینوی  بی شماری خواهند برد.
همه شهدای راستین تاریخ و هریک ازاین درگذشتگان پارسا که این مجلس پرشکوه ، به یاد ایشان تشکیل گردیده، دردرازای زندگانی خود رنج های بسیارکشیده و زحمات زیادی را متحمل شده اند تا ازدین زرتشتی وفرهنگ ایرانی وکیان فردی وملی این مرزوبوم با تمام توان پاسداری نمایند و فرزندانی شایسته ونیکو و خردمند و با وجدان به جامعه تحویل دهند.  روانشان شاد و یادشان گرامی باد.
برماست که کوشش کنیم بایادآوری خاطرات شیرین درگذشتگان، روانشان را شاد و بابهره گیری و پیروی از آموخته های نیک ایشان براشویی بیافزاییم. همازور بیم. همازورهما اشوبیم. دوراز ونا و وناکاران بیم.          

ایدون باد. ایدون ترج باد. 

موبد دکتراردشیرخورشیدیان. رییس انجمن موبدان تهران.
 سالن ایرج . تهران . پرسه همگانی اسفندماه . 3746دینی زرتشتی . 1387هجری خورشیدی


نویسنده : دارا
تاریخ : سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1391


@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90891
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس