.......................................................tumblr hit counter
hit counter

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

blogfa


<html>
<head>
<meta name="Language" content="Persian">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content=", ">
<meta name="robots" content="all">
<link rel="stylesheet" href="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/style.css" type="text/css" media="screen">
<script type="text/javascript" src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/menu.js"></script>
<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>
</head>

<body><center><div id="dropmenudiv" style="visibility: hidden; position: absolute; z-index: 100; width: 165px;" onMouseOver="clearhidemenu()" onMouseOut="dynamichide(event)"></div>

<div id="loading-layer" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); padding: 10px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; display: none; font-family: Tahoma; font-size: 11px; width: 200px; height: 50px; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; text-align: center;">
<div style="font-weight: bold;" id="loading-layer-text"> لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..! </div><br><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/loading.gif" alt="" border="0"></div>
<div id="busy_layer" style="visibility: hidden; display: block; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 100%; height: 100%; background-color: gray; opacity: 0.1;"></div>


    <div class="header" style="background :transparent url(http://20temp.com/dl1/pictures/headers-20temp.jpg) no-repeat scroll center top;">
    <h1><a href="<-BlogUrl->"><span><-BlogDescription-></span></a></h1>
    </div>
    <div id="nav">
        <ul>
        <li><a href="<-BlogUrl->"><span>صفحه اصلی</span></a></li>
        <li><a href="<-BlogProfileLink->"><span>پروفایل مدیر</span></a></li>
        <li><span><a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->" style="text-decoration: none;">فید خوراک</a></span></li>
        <li><a href="<-BlogArchiveLink->" style="text-decoration: none;">آرشیو</a></li>    
        <li><a href="/posts"><span>عناوین مطالب</span></a></li>         
        <li><a href="mailto:<-BlogEmail->"><span>ارتباط با ما</span></a></li>
        <li><a href="http://20temp.com/" title="بیست تمپ | گرافیک" target="_blank"><span>بیست تمپ</span></a></li>
        <li><span><a href="http://20temp.com/links/index.php" style="text-decoration: none;">تبادل لینک</a></span></li>
            </ul>
    <div class="search">
         <form onSubmit="javascript: showBusyLayer()" method="post" action="<-BlogUrl->">
        <input name="do" value="search" type="hidden">
        <input name="subaction" value="search" type="hidden">
        <input id="query" class="st" name="story" type="text">
        <input id="searchsubmit" value="  " class="sti" name="btnSubmit" type="submit">
        </form>
    </div>
    </div>

<div id="warpper">

    <div class="content">
        <div id="page-content">
        <div class="two-box-warpper">
            <div id="page-body">
        <div class="page-body">
        <div class="clear"></div>

    <div class="center-banners">
    <center>

        <a href="http://20temp.com/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp1.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/graphic/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp2.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/article/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp3.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/script/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp4.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/graphic/wallpepar/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp5.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/download/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp6.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/blog-template/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp7.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/index.php" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp8.png" /></a>  
        <a href="http://20temp.com/photoshop/" target="_blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20temp9.png" /></a>  

    </center>
    <div style="margin-top: -10px;"></div>
    </div>
        <br>
<div class="post">
       
    <div id="content" align="center">
    <div id="post-info">
    <div class="clear"></div>
    </div>
   
    </div>
   
        </div><div id="dle-info"></div><BLOGFA>
<div id="dle-content"><div class="post"><div id="post-title">
<h1><a href="<-PostLink->" target="blank"><-PostTitle-></a></h1></div>

<div id="content">    <div id="post-info">
    <ul>
                <li class="view">نویسنده:<-PostAuthor-></li>
                <li class="date">تاریخ:<-PostDate-></li>
                <li class="categry"><a href="<-BlogUrl->">عنوان موضوع</a>: <-PostCategory-></li>
    </ul><div class="clear"></div></div>
    <div class="content-text"><div id="news-id-1635"><div style="text-align: justify;"><-PostContent-><BlogExtendedPost></div>
<div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: normal;"></div></div>
    <div class="clear"></div><div class="rating"><span id="ratig-layer-1635"> نظرات: <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment> <div id="ratig-layer"></div></span></div>
    <div class="more-link"><a href="<-PostLink->" target="blank"><span>ادامه مطلب</span></a></div>
    <div class="clear"></div></div></div><div id="post-footer"></div></div></div>
</BLOGFA>   <div class="post">    <div id="post-title"><h1>اخرین مطالب</h1></div>
    <div id="content">    <div id="post-info"><div class="clear"></div></div><div class="content-text"><div id="news-id-1452">
       
        <div id="main"><div id="main0"><div id="main_box">
                    <span style="font-weight: 400;">
                    <span style="font-family: Tahoma;">
                    <p dir="rtl" align="justify">
                    <font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">
                    <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><BlogPreviousItems items="15"  ><a href="<-PostLink->" target="_balnk"><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></div>
        </div></div></div><div class="clear"></div></div></div><div id="post-footer"></div></div>    <div class="clear"></div></div></div>
    <div id="sidebar-right"><div class="sidebar-right">
    <div class="sidebar-box ads">
    <h3><span>درباره سایت</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content"  style="text-align:justify;">
    <ul><center>
    <BlogProfile><BlogPhoto><img src="<-BlogPhotoLink->"</BlogPhoto></center><br /><span style="text-align:justify; direction:rtl;"><-BlogAbout-></span></BlogProfile>
    </ul>
    </div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div>    <div class="sidebar-box category">
    <h3><span>آرشیو موضوعات</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content">
    <ul>
    <BlogCategories><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/folderopen.gif" border="none"> <a href="<-CategoryLink->" title="<-CategoryName->" class="orange"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories>

    </ul>
    </div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div>
    <div class="sidebar-box monthly-archive">
    <h3><span>پیوندهای روزانه</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content">
    <ul>
        <div dir="rtl" align="justify"></div>
<BlogLinkDump><li><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><p align="justify"> جهت تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان <-BlogTitle-> لینک کنید سپس اطلاع دهید </p></li><div dir="rtl" align="justify"></div>
    </ul>    </div>    <div class="sidebar-box-footer"></div></div></div></div>    </div>
<div id="sidebar-left">
<div class="sidebar-left">

    <div class="sidebar-box ads">
    <h3><span>تبلیغات</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content">
    <ul>
    <center>
              <a title="بیست تمپ | گرافیک" href="http://20temp.com/" target="blank"><img src="http://20temp.com/server-blog/temp20/images/20TEMP.jpg" alt="20temp"></a>
   
    </center>
   
    </ul></div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div>    <div class="sidebar-box pre-posts">
    <h3><span>آرشیو مطالب</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content">
    <ul>
        <BlogArchive><li> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br></li></BlogArchive>
        <li> <a href="<-BlogArchiveLink->">همه آرشیو</a><br></li>

    </ul></div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div>


    <div class="sidebar-box rand-posts">
    <h3><span>پیوندها</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content"><ul>
    <BlogLinks><li> <a href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
    <li><a href="http://20temp.com/" title="بیست تمپ | گرافیک" target="_blank">بیست تمپ</a></li>
        <li><a href="http://www.toolsir.com" title="طراحی ابزار وبسایت" target="_blank">طراحی ابزار وبسایت</a></li>
    </ul></div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div><div class="sidebar-box status">
    <h3><span>نویسندگان</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content"><ul>
    <BlogAuthors><li> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
    </ul></div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div>
<div class="sidebar-box ads">
    <h3><span>امکانات وب</span></h3>
    <div class="sidebar-box-content">
    <center><!-- Begin 20Temp Code --> <script type="text/javascript" src="http://20temp.com/dl1/code-rank/tv-load.js"></script><!-- END 20Temp Code --> <br><-BlogCustomHtml-></center>
    </div>
    <div class="sidebar-box-footer"></div></div></div>
</div>
    </div>
    <div class="clear"></div></div>

<div id="footer">
    <div class="tags-cloud">
    <div id="tags">
        <h3>ابر برچسب ها</h3>
    <a href="<-BlogUrl->" class="clouds_xsmall"><-BlogTitle->-<-BlogDescription->-<-BlogAndPostTitle-></a>
    </div>
    </div>

    <div class="links">
    <div id="links">
        <h3>لینک های ویژه</h3>
    <ul>
    <li><a title="بیست تمپ | گرافیک" href="http://20temp.com">بیست تمپ | گرافیک</a></li>
              <li><a href="http://20temp.com/blog-template/">زیباترین قالب های بلاگفا</a></li>
              <li><a href="http://20temp.com/photoshop/">ابزارهای فتوشاپ</a></li>
    </ul>
    </div>
    </div>

    <div class="rss">
    <div id="rss">
        <h3>مشترک خوراک شوید</h3>
        <span>با عضویت در فید <a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle->
        <span lang="fa"></span></a>همیشه از آخرین عناوین سایت و انجمن با خبر باشید .</span>
        <li id="rss-icon">
        <a title="Subscribe to Forum feed" rel="alternate" type="application/rss+xml" href="<-BlogXmlLink->">خوراک سایت</a>
        </li>
        <li id="rss-icon">
        <a title="Subscribe to Site feed" href="http://20temp.com/rss.xml">خوراک مطالب</a>
        </li>
        <span>در صورتی که نمی دانید RSS چیست از لینک زیر کمک بگیرید .</span>
        <li id="rss-help">
        <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AF">آر اس اس چیست ؟</a>
        </li>
    </div>
    </div>
    <div class="clear"></div>


    <div id="cp">
    تمامی حقوق برای سایت
    <a href="<-BlogUrl->"><span lang="fa"><-BlogTitle-></a> محفوظ می باشد .  طراح قالب : <a href="http://20temp.com/" target="blank">بیست تمپ </a>
    </div></div></div>
<div style="display:none;"><a href="http://20temp.com/" title="بیست تمپ | گرافیک" target="_blank">بیست تمپ</a><a href="http://20temp.com/photoshop/">ابزار فتوشاپ</a><a href="http://20temp.com/abzar-trahe/vektor/">تصاویر وکتور</a><a href="http://20temp.com/download/">دانلود نرم افزار</a>
<a href="http://20temp.com/graphic/">گرافیک</a><a href="http://20temp.com/graphic/photoshop-learn/">آموزش فتوشاپ</a><a href="http://20temp.com/graphic/wallpepar/">کاغذ دیواری</a><a href="http://20temp.com/blog-template/">پوسته و قالب</a><a href="http://20temp.com/blog-template/blogfa/">قالب بلاگفا</a>
<a href="http://20temp.com/blog-template/persianblog/">قالب پرشین بلاگ</a><a href="http://20temp.com/blog-template/mihanblog/">قالب میهن بلاگ</a><a href="http://20temp.com/script/">کد و اسکریپت</a>
</div>   
</body></html>@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90773
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس