.......................................................tumblr hit counter
hit counter

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

galeb49
<html><head>
<title><BlogSky:Weblog Title /></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="<BlogSky:Post AuthorName />">
<meta name="description" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> , <BlogSky:Weblog Description /> , <BlogSky:Weblog Title />">
<meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs,">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/scrolltopcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/date.js"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery.tools.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/49/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript" type="text/javascript">
        // execute your scripts when the DOM is ready. this is mostly a good habit
        $(function() {

            // initialize scrollable
        $(".scrollable").scrollable({ circular: true }).autoscroll({ interval: 3000 });

        });
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['form1'];
if (!theForm) {
    theForm = document.form1;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
    if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
        theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
        theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
        theForm.submit();
    }
}
//]]>
</script>
</head>
<!-- template49-blogsky -->
<!-- Design By : wWw.Theme-Designer.Com -->
<!-- Version: 2.0 -->

<body bgcolor="#000000" >

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td>
<div class="theme-designer-com1">

<div align="center">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="theme-designer-com2">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="114px">
<tr>
<td valign="top" width="431">
<div style="margin:24px 8px 0px 0px;"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/5.gif"></div>
</td>
<td valign="top" width="29">
<div class="he1"><center><a href="<BlogSky:Weblog URL />" title="صفحه نخست"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/6.gif" width="24" height="24" border="0"></a></center></div>
<div class="he2"><center><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />" title="نسخه موبایل"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/6.gif" width="24" height="24" border="0"></a></center></div>
</td>
<td valign="top" width="538">

<!---------- block sabet ------------------------>
<!---------- address-image --------->
<div style="margin:39px 55px 0px 0px;">
<a href="آدرس لینک شما" title="توضیحات بنر تبلیغاتی"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/4.gif" ></a>
</div>
<!---------- address-image --------->
<!---------- block sabet ------------------------>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="theme-designer-com3">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="36">
<tr>
<td width="397" valign="top"><div class="blogandposttitle">
<MARQUEE width="263" direction="left" scrollamount="4"><BlogSky:Weblog Description /></MARQUEE>
</div></td>
<td width="204" valign="top"><div class="he3"><div class="white">
<center><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');">سفارش تبلیغات</a></center>
</div></div></td>
<td width="397" valign="top">
<div class="theme-designer-com4">
<div class="black">
<div class="date-rss1"></div>
<div class="date-rss4"><SCRIPT>showdate()</SCRIPT></div>
<div class="date-rss3"></div>

<div class="date-rss5"></div>

<div class="date-rss2"></div>
<div class="date-rss4"><a href="<BlogSky:Weblog RssHRef />">RSS خوان پست ها</a></div>
<div class="date-rss3"></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="background-color:#000000; width:998; overflow:hidden; height:248px; overflow:hidden;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/49/image/9.jpg');
background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
<!---------- address-image --------->
</div>
<!---------- he ---------------------------->

<div class="theme-designer-com5"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com7"></div></td>
<td valign="top" >
<div class="menu1">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="40">
<tr>
<td valign="top" width="705">
<div id="tabs">
  <ul>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog URL />"><span>صفحه ی نخست</span></a></li>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');"><span>تماس با ما</span></a></li>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef />"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog RssHRef />"><span>لینک rss</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />"><span>نسخه موبایل</span></a></li>
  </ul>
</div>
</td>
<td width="234" valign="top">
 <ul id="topNav" align="right" style="margin-top:6px">
    <li><a href="<BlogSky:Weblog URL />" class="alibehnamfar2" title="صفحه ی نخست">
    <span class="hidden">صفحه ی اصلی</span></a></li>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');"class="alibehnamfar1" title="پست الکترونیک">
    <span class="hidden">پست الکترونیک</span></a></li>
 </ul>
</div>
</td>
<td width="39" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="menu2">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="145">
<tr>
<td valign="top" width="655"><!---------- slideshow ---------------------------->
<div class="theme-designer-com19"></div>
<div align="center">
<table border="0" width="655" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td width="62"><div class="theme-designer-com15"><div class="theme-designer-com18">
<a class="next browse right"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/74.gif"></a>
</div></div></td>
<td width="529">
<div class="theme-designer-com17">
<div style="margin:16px 0px 0px 0px;">
<div class="scrollable">
<div class="items">
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='آدرس لینک عکس' title="تست"><img src='http://themeupload.theme-designer.com/49/image/71.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='آدرس لینک عکس' title="تست"><img src='http://themeupload.theme-designer.com/49/image/72.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='آدرس لینک عکس' title="تست"><img src='http://themeupload.theme-designer.com/49/image/73.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td width="64"><div class="theme-designer-com16"><div class="theme-designer-com18">
<a class="prev browse left"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/75.gif"></a>
</div></div></td>
</tr>
</table>
</div>
<!---------- /slideshow ----------------------------></td>
<td valign="top" width="14">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="281">


<!-------- text -------------------------------->
<div class="p-text" ><div class="p-text2" >
با سلام خدمت شما بازدیدکننده گرامی ، خوش آمدید
به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این
وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید
و به ما را در بهتر شدن کیفیت مطالب  یاری کنید.
</div></div>
<!-------- text -------------------------------->

<div style="margin:6px 0px 0px 0px;"><div class="white">
<center><a href="آدرس لینک دلخواه">لینک دلخواه</a></center>
</div></div>

</td>
<td valign="top" width="28"></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
<td  width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com6"></div></td>
</tr>
</table>
<div class="theme-designer-com8"></div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div align="center">
<div class="theme-designer-com9"></div>
<div class="theme-designer-com10">
<table border="0" width="978" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="554">

<div class="theme-designer-com13">
<div class="blogtitle"><div class="title"><h1><p dir="rtl"><div align="center"><a href="<BlogSky:Weblog URL />"><BlogSky:Weblog Title /></a></div></h1></div></div>
</div>

<div class="theme-designer-com14">
<BlogSky:Post Body>
<BlogSky:Post Posts>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="<BlogSky:Post HRef />"><BlogSky:Post Title /></a></div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#32383c; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <BlogSky:Post Date /></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : <BlogSky:Post AuthorName /></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<BlogSky:Post Comment><div class="icon2" ><a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=420, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)">
    نظرات (<BlogSky:Comment Count />)</a></div></BlogSky:Post Comment>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:Post Text /><br>

<BlogSky:Post Password>
<div style="padding: 20px 0; text-align: center;">
<div>این مطلب رمزدار است. در صورت نیاز رمز آنرا
از نویسنده مطلب دریافت نمایید.</div>
<div style="padding-top: 7px;">
<BlogSky:Password Message><div style="color: #f00"><BlogSky:Message Text /></div></BlogSky:Password Message>
رمز عبور: <input type="password" name="txtPassword" dir="ltr" style="height: 20; width:200px;">
<input type="submit" name="submit" value="ارسال" style="height: 20" />
</div>
</div>
</BlogSky:Post Password>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<BlogSky:Post Category><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon6" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/55.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /></a></td>
</tr>
</table></BlogSky:Post Category>

</td>

<td width="126"><BlogSky:Post More>
<div style="font-weight:bold;"><div id="alibehnamfar10"><ul>
<li><center><a href="<BlogSky:Post HRef />" >ادامه مطلب ...</a></center></li>
</ul></div></div>
</BlogSky:Post More></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body>

<BlogSky:StaticPage Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="<BlogSky:StaticPage HRef />"><BlogSky:StaticPage Title /></a></div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:StaticPage Text />
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:StaticPage Body>

<BlogSky:PostTitleList Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post">عناوین یادداشت ها</div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:PostTitleList PostTitleLists>
<a href="<BlogSky:PostTitleList HRef />" title="نویسنده : <BlogSky:PostTitleList AuthorName />">» <BlogSky:PostTitleList Title /></a>
(<BlogSky:PostTitleList Date />     توسط <a href="<BlogSky:PostTitleList AuthorProfileHRef />" target="_blank"><BlogSky:PostTitleList AuthorName /></a>)
<br>
</BlogSky:PostTitleList PostTitleLists>
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:PostTitleList Body>

<BlogSky:DailyLinkList Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post">لیست پیوند های روزانه</div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists>
<a href="<BlogSky:DailyLinkList URL />" title="تعداد کلیک ها : <BlogSky:DailyLinkList ClickCount />">» <BlogSky:DailyLinkList Title /></a><br>
</BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists>
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:DailyLinkList Body>

<BlogSky:MultiPage Body>
<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<p align="right">
<div id="styleone2">
  <ul>
      <BlogSky:MultiPage PreviousPage>
    <li><a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی">&lt;&lt;</a></li>
    </BlogSky:MultiPage PreviousPage>
    
    <BlogSky:MultiPage Pages>
    <BlogSky:Page NoSelected><li><a href="<BlogSky:Page HRef />"><BlogSky:Page Number /></a></li></BlogSky:Page NoSelected>
    <BlogSky:Page Selected><li><a href=""><b><BlogSky:Page Number /></b></a></li></BlogSky:Page Selected>
    </BlogSky:MultiPage Pages>
    
      <BlogSky:MultiPage NextPage>
    <li><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی">&gt;&gt;</a></li>
    </BlogSky:MultiPage NextPage>
  </ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
</BlogSky:MultiPage Body>

</div>
<div class="alibehnamfar13"></div>

</td>
<td valign="top" width="424">

<div class="alibehnamfar-ir1">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td  valign="top" width="244"><div style="margin:10px 55px 0px 0px;"><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef />"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/77.gif"></a></div></td>
<td  valign="top" width="180"><div class="other-title1">آخرین مطالب</div></td>
</tr>
</table>
</div>
<BlogSky:PostTitle Body>
<div class="alibehnamfar-ir2"><div class="alibehnamfar-ir6"><div align="center">
<div id="previous">
  <ul><div align="right">
    <BlogSky:PostTitle PostTitles>
    <li><a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />" ><BlogSky:PostTitle Title /></a></li>
    </BlogSky:PostTitle PostTitles>
  </div></ul>
</div>
</div></div></div>
</BlogSky:PostTitle Body>
<div class="alibehnamfar-ir3"></div>

<div class="alibehnamfar-ir4">
<div class="search"><form method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="<BlogSky:Weblog URL />" type="hidden"></a>
<div style="height:30px; overflow:hidden; width:384; overflow:hidden;"><input type="text" name="q" size="21" class=txt ><input type="submit" value=" " class=but></div>
</p></form></div>
</div>

<div class="alibehnamfar-ir5">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="182" valign="top">

<BlogSky:Author Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">نویسندگان</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <BlogSky:Author Authors>
    <li><div class="vmenu"><a href="<BlogSky:Author HRef />"><BlogSky:Author Name /> (<BlogSky:Author PostCount />)</a></div></li>
    </BlogSky:Author Authors>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:Author Body>

<BlogSky:LinkBox Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">لینک دوستان</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <li><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وبلاگ</a></li>
    <BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:LinkBox URL />"><BlogSky:LinkBox Title /></a></li>
    </BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
    <li><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب بلاگ اسکای" href="http://www.theme-designer.com" >قالب بلاگ اسکای</a></li>
    <li><a target="_blank" title="ابزار فوتوشاپ و وردپرس" href="http://www.psdhome.ir" >خانه گرافیک</a></li>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:LinkBox Body>

<BlogSky:Archive Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4"><div align="center">
<div id="archive">
  <ul><div align="right">
    <BlogSky:Archive Archives>
    <li><a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /> (<BlogSky:Archive Count />)</a></li>
    </BlogSky:Archive Archives>
  </div></ul>
</div>
</div></div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:Archive Body>

<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">صفحات</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
    <li><a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />" ><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a></li>
    </BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>

<!---------- block right ------------------------->
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">امکانات جانبی</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div align="center"><div class="other">

جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://www.theme-designer.com/help">.:: کلیک کنید ::.</a></center>

</div></div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
<!---------- block right ------------------------->


</td>
<td width="9" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="223" valign="top">

<BlogSky:Profile Body>
<div class="sidebar-top-left1"><div class="sidebar-title2" align="right">درباره وب سایت</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="text">
<div align="center" style="padding:5px 0px 5px 0px;"><img src="<BlogSky:Profile Image />"></div>
<BlogSky:Profile AboutMe />
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Profile Body>

<BlogSky:Category Body>
<div class="sidebar-top-left2"><div class="sidebar-title2" align="right">موضوعات</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="sidebar-left5"></div>
<div class="sidebar-left6">
<div align="center">
<div class="sidebar-left8">
<div align="right">
<div class="left-link">
<BlogSky:Category Categories>
<div class="menuv-left"><a href="<BlogSky:Category HRef />" ><BlogSky:Category Title /> (<BlogSky:Category Count />)</a></div>
</BlogSky:Category Categories>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sidebar-left7"></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Category Body>

<BlogSky:Logo Body>
<div class="sidebar-top-left4"><div class="sidebar-title2" align="right">لوگو ما</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div align="center"><div class="other2">
<!---------- address-logo ---------->
<img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" ><br><br>
<!---------- address-logo ---------->

<!------------ cod-logo ------------>
<input type="text" style="border-collapse: collapse; border: 1px dotted #B0B0B0;; color:#000000; font-family:Tahoma; font-size:8pt; width:150; height:18"
value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="23" readonly class="input" />
<!------------ cod-logo ------------>
</div></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Logo Body>

<BlogSky:DailyLink Body>
<div class="sidebar-top-left3"><div class="sidebar-title2" align="right">لینکستان</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="sidebar-left5"></div>
<div class="sidebar-left6">
<div align="center">
<div class="sidebar-left8">
<div align="right">
<div class="left-link">
<BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" href="<BlogSky:DailyLink URL />" title="<BlogSky:DailyLink Description />" ><BlogSky:DailyLink Title /></a></div>
</BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وردپرس" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وردپرس</a></div>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" title="پی سی هاستینگ : هاست لینوکس-ثبت دامنه" href="http://www.p30hosting.com" >هاست لینوکس</a></div>
<div class="menuv-left"><a href="<BlogSky:Weblog DailyLinkHRef />">لیست تمام پیوند ها</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sidebar-left7"></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:DailyLink Body>

<div class="sidebar-top-left4"><div class="sidebar-title2" align="right">دیگر موارد</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div align="center"><div class="other2">
<center>تعداد بازدید ها: <BlogSky:Weblog Counter /></center>
</div></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

<div align="center">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="footer1"></div>
<div class="footer2">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="footer4">&nbsp;</td>
<td width="16" valign="top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/60.gif" ></td>
<td width="424" valign="top">
<div style="color:#FFFFFF;">
متن دلخواه شما
</div>
</td>
</tr>
</table>

</div>
<div class="footer3"></div>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30" valign="top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/65.gif" ></td>
<td class="footer5" valign="top" width="937">
<div class="footer6"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<div class="copyright" style="line-height: 25px">
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به <a href="<BlogSky:Weblog URL />"><b> <BlogSky:Weblog Title /> </b></a>می باشد
.<br>
کد نویسی و گرافیک قالب توسط : <a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com/">تم دیزاینر</a>
</div>
</td>

<td width="104">
<div class="footer7"><div class="footer8">
<a href="آدرس لینک شما" title="توضیحات بنر تبلیغاتی"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/68.gif"></a>
</div></div>
</td>
<td width="8">&nbsp;</td>
<td width="104">
<div class="footer7"><div class="footer8">
<a href="آدرس لینک شما" title="توضیحات بنر تبلیغاتی"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/68.gif"></a>
</div></div>
</td>
<td width="8">&nbsp;</td>
<td width="104">
<div class="footer7"><div class="footer8">
<a href="آدرس لینک شما" title="توضیحات بنر تبلیغاتی"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/68.gif"></a>
</div></div>
</td>
<td width="3">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="31" valign="top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/64.gif" ></td>
</tr>
</table>
<div class="footer9">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="97" valign="top"><div class="top"><a href="#top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/70.gif"></a></div></td>

<td width="20"></td>

<td valign="top">
<div id="pc">
  <ul>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog URL />"><span>صفحه ی نخست</span></a></li>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');"><span>تماس با ما</span></a></li>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef />"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog RssHRef />"><span>لینک rss</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />"><span>نسخه موبایل</span></a></li>
  </ul>
</div>
</td>

</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

</div>
</td>
</tr>
</table>

</body></html>


@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90773
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس