.......................................................tumblr hit counter
hit counter

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر


به نام اهورامزدا

پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

GAL

<html><!-- Payam form by www.1abzar.com --->
<script>window.onload=function() {alert("روژگار نیکه زتدگی سرشار از شادی شما آرزوی ما است ")}
window.onunload=function() {alert("نظر شما یادگار ما است به امید دیدار دوباره بدرود")}</script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1604;&#1575;&#1711;</a></h1></div>
<!-- Payam form by www.1abzar.com ---><center>

<!-- No selection by www.1abzar.com --->
<script type="text/javascript" src="http://1abzar.ir/abzar/tools/no-selects.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608;&#1576;&#1605;&#1587;&#1578;&#1585;</a></h1></div>
<!-- No selection by www.1abzar.com --->
<head><body><SCRIPT language=JavaScript1.2>
//Disable select-text script (IE4+, NS6+)
//Exclusive permission granted to Dynamic Drive to feature script
function disableselect(e){
return false
}

function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</SCRIPT></body></head>
<center>
<BR>
<A href="http://html-codes.blogfa.com/cat-1.aspx" target=_blank><IMG
src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/3/38.gif" width=28 height=28>
<STRONG><FONT
style="BACKGROUND-COLOR: #Ffffff" color=#cccccc">به نام اهورا مزدا
</FONT></STRONG><IMG
src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/1/50.gif" width=18 height=28></A>
</center>
راهرو
عشق
<style>p#socialicons img{ /* 1st set of icons. Rotate them 360deg onmouseover and out */-moz-transition: all 0.8s ease-in-out;-webkit-transition: all 0.8s ease-in-out;-o-transition: all 0.8s ease-in-out;-ms-transition: all 0.8s ease-in-out;transition: all 0.8s ease-in-out;}p#socialicons img:hover{-moz-transform: rotate(200deg);-webkit-transform: rotate(200deg);-o-transform: rotate(200deg);-ms-transform: rotate(200deg);transform: rotate(200deg);}p#socialicons2 img{ /* 2nd set of icons. Rotate them 60deg onmouseover and out */-moz-transition: all 0.2s ease-in-out;-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;-o-transition: all 0.2s ease-in-out;-ms-transition: all 0.2s ease-in-out;transition: all 0.2s ease-in-out;}p#socialicons2 img:hover{-moz-transform: rotate(365deg);-webkit-transform: rotate(365deg);-o-transform: rotate(365deg);-ms-transform: rotate(365deg);transform: rotate(365deg);}p#socialicons3 img{ /* 3rd set of icons. Rotate them -360deg onmouseover ONLY. Note where the "transition prop is added */}p#socialicons3 img:hover{-moz-transition: all 0.5s ease-in-out;-webkit-transition: all 0.5s ease-in-out;-o-transition: all 0.5s ease-in-out;-ms-transition: all 0.5s ease-in-out;transition: all 0.5s ease-in-out;-moz-transform: rotate(360deg);-webkit-transform: rotate(360deg);-o-transform: rotate(360deg);-ms-transform: rotate(360deg);transform: rotate(360deg);}</style><p id="socialicons2"><img border="0" src="http://www.ashozartosht.net/images/stories/food/20416_1384_20417_4229_shira.jpg" /></a></p>

<!--Aryan-Golden.tk---->
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
eye={p:0,x:0,y:0,w:0,h:0,r:0,v:0,s:0,isVertical:0,a1:0,a2:0,a3:0,color:'#cfffff',colorover:'#cfffff',backgroundcolor:'#0099ff',backgroundcolorover:'#000000',bordercolor:'#008080',fontsize:12,fontfamily:'Arial',pas:0,spinmenu:function(){this.p=this.r/this.s;this.a1=this.a2=this.isVertical?0:Math.PI/2},spinmenuitem:function(a7,a6,a5){a4=" onclick='window.open(\""+a6+"\""+(a5?(",\""+a5+"\""):",\"_self\"")+")'";document.write("<div id='spinmenu"+this.a3+"' style='cursor:pointer;cursor:expression(\"hand\");position:absolute;width:"+this.w+"px;left:"+this.h+"px;"+"background-color:"+this.backgroundcolor+";color:"+this.color+";border:1px solid "+this.bordercolor+";font:normal "+this.fontsize+"px "+this.fontfamily+";text-align:center;cursor:default;z-Index:1000;' onmouseover='this.style.color=\""+this.colorover+"\";this.style.backgroundColor=\""+this.backgroundcolorover+"\"'"+    "onmouseout='this.style.color=\""+this.color+"\";this.style.backgroundColor=\""+this.backgroundcolor+"\"'"+a4+">"+a7+"</div>");this.a3++},muta:function(){a8=document.getElementById("controale");for(i=0;i<this.a3;i++){a9=document.getElementById("spinmenu"+i+"");a9s=a9.style;if(this.isVertical){xi=parseInt(this.r*Math.cos(this.a1+i*this.pas))/this.s;yi=parseInt(this.r*Math.sin(this.a1+i*this.pas));a10=(this.p+xi)/(2*this.p);a11=this.fontsize*(this.p+xi)/(2*this.p)+2;a12=parseInt(100*(this.p+xi)/(2*this.p))}else{xi=parseInt(this.r*Math.cos(this.a1+i*this.pas));yi=parseInt(this.r*Math.sin(this.a1+i*this.pas))/this.s;a10=(this.p+yi)/(2*this.p);a11=this.fontsize*(this.p+yi)/(2*this.p)+2;a12=parseInt(100*(this.p+yi)/(2*this.p))};a13=(this.w-20)*a10+20;a14=(this.h-20)*a10+10;a9s.top=(yi+this.y-a14/2)+"px";a9s.left=(xi+this.x-a13/2)+"px";a9s.width=a13+"px";a9s.fontSize=a11+"px";a9s.zIndex=a12};a8.style.top=this.y+(this.isVertical?this.r:this.p)+this.h/2+6;a8.style.left=this.x-a8.offsetWidth/2;if(this.a1!=this.a2){this.a1=(this.a1>this.a2)?(this.a1-this.pas/this.v):(this.a1+this.pas/this.v);if(Math.abs(this.a1-this.a2)<this.pas/this.v)
this.a1=this.a2;setTimeout("eye.muta()",10)}},spinmenuclose:function(){this.pas=2*Math.PI/this.a3;document.write('<div id="controale" style="position:absolute"><button type="" onclick="eye.a2+=eye.pas;eye.muta()" onfocus="this.blur()"><<</button> <button type="" onclick="eye.a2-=eye.pas;eye.muta()" onfocus="this.blur()">>></button></div>');eye.muta()}};

function getposOffset(what, offsettype){var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;var parentEl=what.offsetParent;while (parentEl!=null){totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft :totaloffset+parentEl.offsetTop;parentEl=parentEl.offsetParent;}return totaloffset;
}
</script>

</head>

<body>

<script type="text/javascript">

/*
3D Spin Menu- By AryAn goldEn (http://www.aryan-golden.tk)
Visit Aryan-Golden.tk  for more scripts
Keep this notice intact!
*/

eye.isVertical = 0; //if it's vertical or horizontal [0|1]
eye.x = 500; // x offset from point of insertion on page
eye.y = 60; // y offset from point of insertion on page
eye.w = 100; // item's width
eye.h = 50; // height
eye.r = 260; // menu's radius
eye.v = 10; // velocity
eye.s = 2; // scale in space (for 3D effect)
eye.color = '#ffffff'; // normal text color
eye.colorover = '#000000'; // mouseover text color
eye.backgroundcolor = '#3C278B'; // normal background color
eye.backgroundcolorover = '#A6A6FF'; // mouseover background color
eye.bordercolor = '#000000'; //border color
eye.fontsize = 15; // font size
eye.fontfamily = 'Arial'; //font family
if (document.getElementById){
document.write('<div id="spinanchor" style="height:'+eval(eye.h+20)+'"></div>')
eye.anchor=document.getElementById('spinanchor')
eye.spinmenu();
eye.x+=getposOffset(eye.anchor, "left") //relatively position it
eye.y+=getposOffset(eye.anchor, "top")  //relatively position it

//menuitem:   eye.spinmenuitem(text, link, target)
eye.spinmenuitem("گات ها","http://2or.blogsky.com/category/cat-4/");
eye.spinmenuitem("چهار آخشسج","http://2or.blogsky.com/category/cat-14/");
eye.spinmenuitem("تازه کردن جهان","http://2or.blogsky.com/category/cat-16/");
eye.spinmenuitem("هفت مرحله تکامل","http://2or.blogsky.com/category/cat-18/");
eye.spinmenuitem("آفرینش","http://2or.blogsky.com/category/cat-17/");
eye.spinmenuitem("اشو زرتشت","http://2or.blogsky.com/category/cat-13/");
eye.spinmenuitem("راهرو عشق","http://2or.blogsky.com/category/cat-1/");
eye.spinmenuitem("شعر","http://2or.blogsky.com/category/cat-2/");
eye.spinmenuitem("عکس","http://2or.blogsky.com/category/cat-3/");
eye.spinmenuitem("داستان","http://2or.blogsky.com/category/cat-5//");
eye.spinmenuitem("آتش و نور","http://2or.blogsky.com/category/cat-6/");
eye.spinmenuitem("واژه","http://2or.blogsky.com/category/cat-7/");
eye.spinmenuitem("سازه سپندینه","http://2or.blogsky.com/category/cat-7/");
eye.spinmenuitem("دین","http://2or.blogsky.com/category/cat-11/");
eye.spinmenuitem("تاریخ","http://2or.blogsky.com/category/cat-9/");
eye.spinmenuitem("اهورا مزدا","http://2or.blogsky.com/category/cat-12/");
eye.spinmenuitem("درمهر","http://daremehr.persianblog.ir//");
eye.spinmenuclose();
}
</script>

</body>


<marquee
scrollamount="5"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #ffffff;
font-family: Tahoma;
font-size: 20pt;
color: #6699ff"
direction="right"
width="1004"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
ز پوچ جهان اگر دوست دارم
ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم
ترا، ای کهن پیر جاوید برنا
ترا دوست دارم، اگر دوست دارم
ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران
ترا ای گرامی گهر دوست دارم
ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم
هنروار اندیشه ات رخشد و من
هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم
اگر قول افسانه، یا متن تاریخ
وگر نقد و نقل سیر دوست دارم
اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ
بر اوراق کوه و کمر دوست دارم
وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب
نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم
گمان های تو چون یقین می ستایم
عیان های تو چون خبر دوست دارم
هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم
هم آن فره و فروهر دوست دارم
بجان پاک پیغمبر باستانت
که پیری است روشن نگر دوست دارم
گرانمایه زردشت را من فزونتر
ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم
بشر بهتر از او ندید و نبیند
من آن بهترین از بشر دوست دارم
سه نیکش بهین رهنمای جهان ست
مفیدی چنین مختصر دوست دارم
ابر مرد ایرانئی راهبر بود
من ایرانی راهبر دوست دارم
نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد
ازینروش هم معتبر دوست دارم
من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست
از افسانه آن سوی تر، دوست دارم
هم آن پور بیدار دل بامدادت
نشابوری هورفر دوست دارم
فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار
که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم
دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد
من آن شیر دل دادگر دوست دارم
جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت
فزونترش زین رهگذر دوست دارم
ستایش کنان مانی ارجمندت
چو نقاش و پیغامور دوست دارم
هم آن نقش پرداز ارواح برتر
هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم
همه کشتزارانت، از دیم و فاراب
همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم
کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل
همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم
شهیدان جانباز و فرزانه ات را
که بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسیم سحر روحشان را
چنانچون ز آهن جگر دوست دارم
هم افکار پرشورشان را، که اعصار
از آن گشته زیر و زبر دوست دارم
هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام
و گر چند، سطری خبر دوست دارم
من آن جاودنیاد مردان، که بودند
بهر قرن چندین نفر دوست دارم
همه شاعران تو و آثارشان را
بپاکی نسیم سحر دوست دارم
ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت
در آفاق فخر و ظفر دوست دارم
ز خیام، خشم و خروشی که جاوید
کند در دل و جان اثر دوست دارم
ز عطار، آن سوز و سودای پر درد
که انگیزد از جان شرر دوست دارم
وز آن شیفته شمس، شور و شراری
که جان را کند شعله ور دوست دارم
ز سعدی و از حافظ و از نظامی
همه شور و شعر و سمر دوست دارم
خوشا رشت و گرگان و مازندرانت
که شان همچو بحر خزر دوست دارم
خوشا حوزه شرب کارون و اهواز
که شیرینترینش از شکر دوست دارم
فری آذر آبادگان بزرگت
من آن پیشگام خطر دوست دارم
صفاهان نصف جهان ترا من
فزونتر ز نصف دگر دوست دارم
خوشا خطه نخبه زای خراسان
ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم
زهی شهر شیراز جنت طرازت
من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم
بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون
درخت نجابت ثمر دوست دارم
خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت
که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم
من افغان همریشه مان را که باغی ست
به چنگ بتر از تتر دوست دارم
کهن سغد و خوارزم را، با کویرش
که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم
عراق و خلیج تورا، چون ورازورد
که دیوار چین راست در دوست دارم
هم اران و قفقاز دیرینه مان را
چو پوری سرای پدر دوست دارم
چو دیروز افسانه، فردای رویات
بجان این یک و آن دگر دوست دارم
هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان
برویاندم بال و پر دوست دارم
هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید
در آفاق رویا سفر دوست دارم
چو رویا و افسانه، دیروز و فردات
بجای خود این هر دو سر دوست دارم
تو در اوج بودی، به معنا و صورت
من آن اوج قدر و خطر دوست دارم
دگر باره برشو به اوج معانی
که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم
نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را
برای تو، ای بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهانست، پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی

 مهدی اخوان ثالث (م. امید)
کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم

</marquee>
<head>

</center></body>
</html>


<title><BlogSky:Weblog Title /></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="<BlogSky:Post AuthorName />">
<meta name="description" content="<BlogSky:Weblog PageTitle /> , <BlogSky:Weblog Description /> , <BlogSky:Weblog Title />">
<meta name="keywords" content="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs,">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/scrolltopcontrol.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/date.js"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery.tools.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://uploadpa.com/beta/12/8ysx43cc3fteqvqh9zjg.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript" type="text/javascript">
        // execute your scripts when the DOM is ready. this is mostly a good habit
        $(function() {

            // initialize scrollable
        $(".scrollable").scrollable({ circular: true }).autoscroll({ interval: 3000 });

        });
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['form1'];
if (!theForm) {
    theForm = document.form1;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
    if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
        theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
        theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
        theForm.submit();
    }
}
//]]>
</script>
</head>
<link href="ih_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<!-- template49-blogsky -->
<!-- Design By : wWw.Theme-Designer.Com -->
<!-- Version: 2.0 -->
<body bgcolor="#ffffff" background="http://upcity.ir/images/63627416874519262436.gif "

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td>
<div class="theme-designer-com1">

<div align="center">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="theme-designer-com2">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="114px">
<tr>


....
</td>
<td valign="top" width="538">

<!---------- block sabet ------------------------>
<!---------- address-image --------->
<div style="background-color:#ffffff; width:998; overflow:hidden; height:261px; overflow:hidden;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/54/image/3.jpg');
background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
<!---------- address-image --------->
<div style="margin:0px 483px 0px 0px;">
<a href="http://urvatha.blogfa.com/" title=" راهرو عشق"><img border="0" src="http://meva.web44.net/img/02ffd91ece5e.gif" ></a>></a>
</div>
</div>
<!---------- block sabet ------------------------>

.....
</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="theme-designer-com3">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="36">
<tr>
<td width="397" valign="top"><div class="blogandposttitle">
<MARQUEE width="363" direction="right" scrollamount="4"><BlogSky:Weblog Description /></MARQUEE>
</div></td>
<td width="204" valign="top"><div class="he3"><div class="white">
<center><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');">راهرو عشق</a></center>
</div></div></td>
<td width="397" valign="top">
<div class="theme-designer-com4">
<div class="black">
<div class="date-rss1"></div>
<div class="date-rss4"><SCRIPT>showdate()</SCRIPT></div>
<div class="date-rss3"></div>

<div class="date-rss5"></div>

<div class="date-rss2"></div>
<div class="date-rss4"><a href="<BlogSky:Weblog RssHRef />">RSS خوان پست ها</a></div>
<div class="date-rss3"></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div><div class="theme-designer-com5"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com7"></div></td>
<td valign="top" >
<div class="menu1">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="40">
<tr>
<td valign="top" width="705">
<div id="tabs"
...
 <ul>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog URL />"><span>صفحه ی نخست</span></a></li>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');"><span>تماس با ما</span></a></li>
    <li><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef />"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog RssHRef />"><span>لینک rss</span></a></li>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:Weblog MobileHRef />"><span>نسخه موبایل</span></a></li>

....

  </ul>
</div>
</td>
<td width="234" valign="top">
 <ul id="topNav" align="right" style="margin-top:6px">
    <li><a href="<BlogSky:Weblog URL />" class="alibehnamfar2" title="صفحه ی نخست">
    <span class="hidden">صفحه ی اصلی</span></a></li>
    <li><a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');"class="alibehnamfar1" title="پست الکترونیک">
    <span class="hidden">پست الکترونیک</span></a></li>

</ul>
</div>

</td>
<td width="39" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="menu2">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0" height="645">
<tr>
<td valign="top" width="655"
<div class=post-contant><div class=entry><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="500" height="200">
  <param name="movie" value="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162721/slide.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="allowFullScreen" value="false" />
  <embed src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162721/slide.swf"
         quality="high"
         type="application/x-shockwave-flash"
         width="600"
         height="200"
         allowFullScreen="false"
         pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object></div></div>


</td>
<td valign="top" width="14">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="381">


<!-------- text -------------------------------->
<div class="p-text" ><div class="p-text2" >
وقتی به دنبال خودم می گشتم!

جقیقت را کشف کردم!!

در راه حقیقت به عشق رسیدم!!!

در پی عشق،خدا را یافتم!!!!

و در خدا همه چیز را !!!!
<img src='http://hamazoor.ir/persian/images/stories/atash.gif' alt='Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/' />


</div></div>
<!-------- text -------------------------------->


<div style="margin:6px 0px 0px 0px;"><div class="blue">
<center><a href="http://urvatha.blogfa.com/">لینک دلخواه</a></center>
</div></div>

</td>
<td valign="top" width="28"></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
<td  width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com6"></div></td>
</tr>
</table>
<div class="theme-designer-com8"></div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div align="center">
<div class="theme-designer-com9"></div>
<div class="theme-designer-com10">
<table border="0" width="978" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="450">

<div class="theme-designer-com13">
<div class="blogtitle"><div class="title"><h1><p dir="rtl"><div align="center"><a href="<BlogSky:Weblog URL />"><BlogSky:Weblog Title /></a></div></h1></div></div>
</div>

<div class="theme-designer-com14">
<BlogSky:Post Body>
<BlogSky:Post Posts>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="<BlogSky:Post HRef />"><BlogSky:Post Title /></a></div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#0000ff; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <BlogSky:Post Date /></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/notebook/004162701/comment.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : <BlogSky:Post AuthorName /></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<BlogSky:Post Comment><div class="icon2" ><a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=420, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="javascript:void(0)">
    نظرات (<BlogSky:Comment Count />)</a></div></BlogSky:Post Comment>
</div>
</div>
<img src='http://vena.128pro.net/img/24fe9f765a44.gif' alt='Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/' />
<body bgcolor="#ffffff" background="http://uploadpa.com/beta/12/ojmsfphy5d56rgia8k48.gif"
</div>

<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:Post Text /><br>
...

...
<table cellspacing="1" cellpadding="1" style="border-collapse: collapse; width: 20%; border: 1px solid bgb(0, 0, 0);"><tbody><tr><td style="border: 1px solid bgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: bgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-11/"><img width="28" height="30" src="http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/18/norouz/asho_1.jpg" /></a></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-12/"><span style="background-color:bgb(255, 255, 255);"><img width="30" height="29" src="http://upcity.ir/images/53027412899647584457.gif" /></span></a></span></td><td style="border: 1px solid bgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: bgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-17/"><span style="background-color: bgb(255, 255, 255);"><img width="35" height="26" src="http://upcity.ir/images/91078108006105785480.png" /></span></a></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color:bgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-16/"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img width="27" height="24" src="http://upcity.ir/images/29763383667547967931.gif" /></span></a></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid bgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: bgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-18/"><img width="23" height="23" src="http://upcity.ir/images/48195049890750042958.gif" /></a></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-15/"><img width="26" height="28" src="http://upcity.ir/images/72453316539453235467.gif" /></a></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-14/"><img width="35" height="26" src="http://upcity.ir/images/70757208632831487887.gif" /></a></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 25%;"><span style="color: rgb(153, 102, 0);"><a href="http://2or.blogsky.com/category/cat-18/"><img width="28" height="21" src="http://upcity.ir/images/35452760744985682008.gif" /></a></span></td></tr></tbody></table><p><br />
</p><div class="post-text"><div class="p-mid">
</div></div><table width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
...

<BlogSky:Post Password>
<div style="padding: 20px 0; text-align: center;">
<div>این مطلب رمزدار است. در صورت نیاز رمز آنرا
از نویسنده مطلب دریافت نمایید.</div>
<div style="padding-top: 7px;">
<BlogSky:Password Message><div style="color: #0000ff"><BlogSky:Message Text /></div></BlogSky:Password Message>
رمز عبور: <input type="password" name="txtPassword" dir="ltr" style="height: 20; width:200px;">
<input type="submit" name="submit" value="ارسال" style="height: 20" />
</div>
</div>
</BlogSky:Post Password>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<BlogSky:Post Category><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon2" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/53.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /></a></td>
</tr>
</table></BlogSky:Post Category>


....

<div align="center">
<div class="post-top">
<div class="post-text"><b><a href="/">  پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال   پیش از میلاد  </a></b></div></div>
<div class="post-contant"><div class="entry">   
<P align=center><EMBED style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 100px" height=100 type=application/x-shockwave-flash width=563 src=http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162707/iran-zamin.swf border="1"></P>
</div></div>
...


<!-- Begin www.20Tools.com Photo Random Tools --><center><script language="javascript" src="http://www.20tools.com/photo-random/code/?cat=flower"></script></center><div style="display: none"><a href="http://www.20tools.com"></a><a href="http://www.20tools.com/photo-random"><h1>کد تصاویر تصادفی</h1></a></div><!-- End www.20Tools.com Photo Random Tools -->
<!---Begin www.20Tools.com IP Tools---><center><script type="text/javascript" src="http://www.20tools.com/ip/showip/show.js"></script></center><div style="display:none"><a href="http://www.20tools.com">بیست تولز</a><a href=http://www.20tools.com/ip>کد نمایشگر ای پی و مشخصات کامپیوتر</a></div><!---End www.20tools.com IP Tools--->


<div class="sidebarmenu">
<ul id="sidebarmenu1">لینک های دلخواه

</li>


<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/24">دوست در گات ها</a>
  <ul>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/17">اشون</a>
    <ul>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">اهورا مزدا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/135">ایزدان</a></li>
    <li><a href="#">فرشته ها</a></li>
    <li><a href="http://daremehr.persianblog.ir/">سازه های سپندینه</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/page/6">اور وتا</a>
    <ul>
    <li><a href="#">آیین ها و سنت ها</a></li>
  
    </ul>
  </li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/25">مانترن</a>
    <ul>
     <li><a href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">اشو زرتشت</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/138">ویدواو</a></li>
     <li><a href="#">مزیا ونگهو</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور های اشو زرتشت</a></li
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات های اشو زرتشت</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/23">اندیشه و خاستگاه  اشو زرتشت</a></li>
   <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانتره در اندیشه مزدیسنا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/139">واستار</a></li>
  </ul>
  </li>
    <li><a href="#">وزیشته</a>
<ul>
    <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir/archive/">فرزانگان</a></li>
    <A href="http://www.berasad.com/fa/">برساد</a>
<A href="http://hamazoor.com/">همازور</a>
<A href="http://www.amordadnews.com/">خبر امرداد</a>
<A href="http://yataahoo.com/">یتا اهو</a>
<A href="http://oshihan.org/">اشهن</a>
<A href="http://zartoshtian.com/">زرتشتیان</a>
<A href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">زندگی اشو زرتشت</a>
<A href="http://www.ashozartosht.net/">اشو زرتشت</a>>
 
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<!-- منوی سطح بالا -->
<li>
<a href="http://urvatha.blogfa.com/post/67">جشن</a>
<!-- زیر مجموعه سطح 1 -->
  <ul class="vertical-sub-level">
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/68">روزانه</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/69">هفتگی</a>
<li><a href="#">ماهیانه ،فصلی ،سالیانه،همازوری </a>
<!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
          <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/51">دیباچه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/49">فروردینگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/50">اردیبهشتگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/52">خزدادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/61">تیر گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/53">امردادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/54">شهریور گان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/55">مهرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/56">آبان گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/57">آذرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/58">دیگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/59">بهمنگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/60">اسفند گان</a></li>
             
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/71">فصلی</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/70">سالیانه</a><!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/65">نوروز بزرگ</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/66">نوروز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">جشن سده</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/63">رپتون</a></li>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">هیرومبا</a></li>
 
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">همازوری</a></li>
 

   </ul>
</li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
<hr />

...
2or.blogsky.com/pages/31/
<ul><li>تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن<br />
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/31/">
                                </a></span></p></li><li><p style="line-height: 200%;"><span style="font-size: 9pt;"><a href="1391/08/26/post-273/"><span style="text-decoration: none;">دوران پیش از
                                تاریخ</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="pages/33/">
                                <span style="text-decoration: none;">هزاره پنجم
                                پیش از میلاد</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="pages/34/">
                                <span style="text-decoration: none;">هزاره چهارم
                                پیش از میلاد</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="1391/08/26/post-274/">
                                <span style="text-decoration: none;">هزاره سوم
                                پیش از میلاد</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="1391/08/26/post-274/">
                                <span style="text-decoration: none;">هزاره دوم
                                پیش از میلاد</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="1391/08/26/post-274/">
                                <span style="text-decoration: none;">هزاره اول
                                پیش از میلاد</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="1391/08/26/post-276/">
                                <span style="text-decoration: none;">فرمانروایی
                                مادها</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="1391/08/26/post-277/">
                                <span style="text-decoration: none;">سلسله
                                هخامنشی</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/40/">
                                <span style="text-decoration: none;">سلسله
                                سلوکیان</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/41/">
                                <span style="text-decoration: none;">سلسله پارتها
                                ( اشکانیان )</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/42/">
                                <span style="text-decoration: none;">سلسله
                                ساسانیان</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/43/">
                                <span style="text-decoration: none;">ازحمله عرب تا صفویه</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/44/">
                                <span style="text-decoration: none;">صفویه</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/45/">
                                <span style="text-decoration: none;">زندیه</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/46/">
                                <span style="text-decoration: none;">قاجاریه</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/47/">
                                <span style="text-decoration: none;">مشروطیت</span></a></span></p></li><li>
                                <p style="line-height: 200%;">
                                <span style="font-size: 9pt;">
                                <a href="2or.blogsky.com/pages/48/">
                                <span style="text-decoration: none;">انقلاب اسلامی</span></a></span></p></li></ul>...
<marquee
scrollamount="5"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #6666cc;
font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: #6699ff"
direction="right"
width="520"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
را هرو .... عشق*
 

مرا با سوزجان بگداز وبگذر*

 

اسیر و ناتوان بگذار و بگذر*

 

چو شمعی سوختم از آتش عشق*

 

مرا آتش به جان بگذار و بگذر*

 

دلی چون لاله بی داغ غمت نیست*

 

بر این دل هم نشان بگذار و بگذر*

 

مرا بایک جهان اندوه جانسوز*

 

تو ای نامهربان بگذار و بگذر*

 

دو چشمی را که مفتون رخت بود*

 

کنون گوهر فشان بگذار و بگذر

 

در افتادم به گرداب غم عشق*

 

مرا در این میان بگذار و بگذر*

»حمید مصدق«
 </marquee>
</center

...............................

<!---------- /slideshow ---------------------------->
</td>

<td width="126"><BlogSky:Post More>
<div style="font-weight:bold;"><div id="alibehnamfar10"><ul>
<li><center><a href="<BlogSky:Post HRef />" >ادامه مطلب ...</a></center></li>
</ul></div></div>
</BlogSky:Post More></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body>

<BlogSky:StaticPage Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="<BlogSky:StaticPage HRef />"><BlogSky:StaticPage Title /></a></div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:StaticPage Text />
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:StaticPage Body>

<BlogSky:PostTitleList Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post">عناوین یادداشت ها</div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:PostTitleList PostTitleLists>
<a href="<BlogSky:PostTitleList HRef />" title="نویسنده : <BlogSky:PostTitleList AuthorName />">» <BlogSky:PostTitleList Title /></a>
(<BlogSky:PostTitleList Date />     توسط <a href="<BlogSky:PostTitleList AuthorProfileHRef />" target="_blank"><BlogSky:PostTitleList AuthorName /></a>)
.....
<img src='http://vena.128pro.net/img/a576629fef88.gif' alt='Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/' />
....

<br>
</BlogSky:PostTitleList PostTitleLists>
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:PostTitleList Body>

<BlogSky:DailyLinkList Body>
<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post">لیست پیوند های روزانه</div></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists>
<a href="<BlogSky:DailyLinkList URL />" title="تعداد کلیک ها : <BlogSky:DailyLinkList ClickCount />">» <BlogSky:DailyLinkList Title /></a><br>
</BlogSky:DailyLinkList DailyLinkLists>
</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>
</BlogSky:DailyLinkList Body>

<BlogSky:MultiPage Body>
<table border="0" width="100%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10">&nbsp;</td>
<td>
<table border="0" width="100%" id="table4" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<p align="right">
<div id="styleone2">
  <ul>
      <BlogSky:MultiPage PreviousPage>
    <li><a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی">&lt;&lt;</a></li>
    </BlogSky:MultiPage PreviousPage>
   
    <BlogSky:MultiPage Pages>
    <BlogSky:Page NoSelected><li><a href="<BlogSky:Page HRef />"><BlogSky:Page Number /></a></li></BlogSky:Page NoSelected>
    <BlogSky:Page Selected><li><a href=""><b><BlogSky:Page Number /></b></a></li></BlogSky:Page Selected>
    </BlogSky:MultiPage Pages>
   
      <BlogSky:MultiPage NextPage>
    <li><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی">&gt;&gt;</a></li>
    </BlogSky:MultiPage NextPage>
  </ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="10">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
</BlogSky:MultiPage Body>

</div>
<div class="alibehnamfar13"></div>

</td>
<td valign="top" width="424">
<div id="tabs"
</table></BlogSky: Category>

<div class="alibehnamfar-ir1">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td  valign="top" width="244"><div style="margin:10px 55px 0px 0px;"><a href="<BlogSky:Weblog PostsHRef />"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/77.gif"></a></div></td>
<td  valign="top" width="180"><div class="other-title1">آخرین مطالب</div></td>
</tr>
</table>
</div>
<BlogSky:PostTitle Body>
<div class="alibehnamfar-ir2"><div class="alibehnamfar-ir6"><div align="center">
<div id="previous">
  <ul><div align="right">
    <BlogSky:PostTitle PostTitles>
    <li><a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />" ><BlogSky:PostTitle Title /></a></li>
    </BlogSky:PostTitle PostTitles>
  </div></ul>
</div>
</div></div></div>
</BlogSky:PostTitle Body>
<div class="alibehnamfar-ir3"></div>

<div class="alibehnamfar-ir4">
<div class="search"><form method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="<BlogSky:Weblog URL />" type="hidden"></a>
<div style="height:30px; overflow:hidden; width:384; overflow:hidden;"><input type="text" name="q" size="21" class=txt ><input type="submit" value=" " class=but></div>
</p></form></div>
</div>

<div class="alibehnamfar-ir5">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="182" valign="top">

<BlogSky:Author Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">نویسندگان</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <BlogSky:Author Authors>
    <li><div class="vmenu"><a href="<BlogSky:Author HRef />"><BlogSky:Author Name /> (<BlogSky:Author PostCount />)</a></div></li>
    </BlogSky:Author Authors>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:Author Body>

<BlogSky:LinkBox Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">لینک دوستان</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <li><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وبلاگ</a></li>
    <BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
    <li><a target="_blank" href="<BlogSky:LinkBox URL />"><BlogSky:LinkBox Title /></a></li>
    </BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
    <li><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب بلاگ اسکای" href="http://www.theme-designer.com" >قالب بلاگ اسکای</a></li>
    <li><a target="_blank" title="ابزار فوتوشاپ و وردپرس" href="http://www.psdhome.ir" >خانه گرافیک</a></li>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:LinkBox Body>

<BlogSky:Archive Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4"><div align="center">
<div id="archive">
  <ul><div align="right">
    <BlogSky:Archive Archives>
    <li><a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /> (<BlogSky:Archive Count />)</a></li>
    </BlogSky:Archive Archives>
  </div></ul>
</div>
</div></div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:Archive Body>

<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">صفحات</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div class="sidebar-right4">
<div id="vmenu">
  <ul>
    <BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
    <li><a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />" ><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a></li>
    </BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
  </ul>
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>
<!---------- block right ------------------------->
<div class="sidebar-right1"><div class="sidebar-title1" align="center">امکانات جانبی</div></div>
<div class="sidebar-right2"><div align="center"><div class="other">
<!---------- address-image --------->
<a href="#top"><img border="0" src="http://vena.128pro.net/img/13a006f03dbc.gif">

<!---------- address-image --------->


<br><br>
<center><a target="_blank" title=" "
href="http://2or.blogfa.com/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82">.:: راهرو عشق ::.</a></center>

</div></div></div>
<div class="sidebar-right3"></div>
<!---------- block right ------------------------->
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=01669882101588730573.gif"><img src="http://upcity.ir/images/01669882101588730573_thumb.gif" border="0" alt="01669882101588730573.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://daremehr.persianblog.ir/">.:: در مهر ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=06069504554695262789.gif"><img src="http://sedayeghasedak.ir/images/content/12536457622z4gsxj.gif" border="0" alt="06069504554695262789.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-6/">.:: پرستش سوی  زرتشتیان ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=37148784922960956874.gif"><img src="http://upcity.ir/images/37148784922960956874_thumb.gif" border="0" alt="37148784922960956874.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/pages/2/">.:: پارسه، تخت جمشید)) ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=83175954030660587069.gif"><img src="http://upcity.ir/images/83175954030660587069_thumb.gif" border="0" alt="83175954030660587069.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/pages/3/">.:: شریف آباد اردکان ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://www.blogfa.com/photo/z/zalambozimbo.jpg"><img src="http://www.blogfa.com/photo/z/zalambozimbo.jpg" border="0" alt="06069504554695262789.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-4/">.:: گات ها ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=06069504554695262789.gif"><img src="http://www.hellasmultimedia.com/webimages/flowers-htm/flowers/image_flowers/butterfliesani.gif" border="0" alt="06069504554695262789.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/1391/08/11/post-21/">.:: سپنتامئینیو  و انکرمئینیو   ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=06069504554695262789.gif"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/3/38.gif" border="0" alt="06069504554695262789.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://urvatha.blogfa.com/post/73">.::"فرشه"تازه گردانیدن جهان ::.</a></center>
<pre>

<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.blogfa.com/photo/v/vohu.jpg" _wpro_src="http://www.blogfa.com/photo/v/vohu.jpg" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />
<!---------- address-image --------->

<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://vohu.blogfa.com/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA/">.::"سو شیانت و گات ها::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<img src="http://upcity.ir/images/20894731990738664841.gif" _wpro_src="http://upcity.ir/images/20894731990738664841.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-5/">.::"داستان های کوتاه::.</a></center>
<pre><!---------- address-image --------->
<img src="http://www.iicia.com/images/book.gif" _wpro_src="http://www.iicia.com/images/book.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-7/">.::"واژه ها::.</a></center>
<pre><!---------- address-image --------->
<img src="http://paranddownload.com/wp-content/uploads/2012/05/kazeroon.jpg" _wpro_src="http://paranddownload.com/wp-content/uploads/2012/05/kazeroon.jpg" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />


<!---------- address-image --------->
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-8/">.::"چهار تاقی ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<img src="http://iranshahr.org/wp-content/uploads/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-199x300.jpg" _wpro_src="http://iranshahr.org/wp-content/uploads/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-199x300.jpg" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://atashkada.blogsky.com/category/cat-2/">.::"آتشکده ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<img src="http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=w9nmacc2g7kv0hp4g5k.gif" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<center><a target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را کلیک کنید "
href="http://2or.blogsky.com/category/cat-1//">.::"راهرو عشق ::.</a></center>
<pre>
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/2012/04/ManeckjiNusserwanjiDhalla_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/KasraVafadari_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image ---------><!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/Zabih_Behrouz_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/MirzaSorooshLohrasb_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/2011/03/Yeganegi_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Zubin_Mehta_1.jpg/150px-Zubin_Mehta_1.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.ceeby.com/people/images/rabindranathtagore2.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/1/13/Poordavood_c.jpg/200px-Poordavood_c.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.berasad.com/fa/mambots/content/lightBox/imgboxs/news_aag_7_dinshah.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://azarpad.persiangig.com/azarpad/right10.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!---------- address-image --------->
<img src="http://www.yataahoo.com/wp-content/uploads/dastoorKhodayar_thumb.jpg" _wpro_src="http://upcity.ir/images/27765118523555207722.gif" width="100" height="100" border="0" alt="text describing the image" />

<!---------- address-image --------->
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=4&play=1&w=190&h=250&id=fa14lusn4cm605f&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
<script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=4&play=1&w=190&h=250&id=r-1zfac1z3ggept&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div>
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->


<!-- Begin www.20Tools.com Fall Hafez --><center><script type="text/javascript" src="http://www.20tools.com/falehafez/11.js"></script></center><div style="display:none"><a href="http://www.20tools.com">فال و طالع بینی</a><a href="http://www.20tools.com">بیست تولز</a><a href="http://www.20tools.com/falehafez">فال حافظ</a></div><!-- End www.20Tools.com Fall Hafez -->
</td>
<td width="9" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="223" valign="top">

<BlogSky:Profile Body>
<div class="sidebar-top-left1"><div class="sidebar-title2" align="right">درباره وب سایت</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="text">
<div align="center" style="padding:5px 0px 5px 0px;"><img src="<BlogSky:Profile Image />"></div>
<BlogSky:Profile AboutMe />
</div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Profile Body>

<BlogSky:Category Body>
<div class="sidebar-top-left2"><div class="sidebar-title2" align="right">موضوعات</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="sidebar-left5"></div>
<div class="sidebar-left6">
<div align="center">
<div class="sidebar-left8">
<div align="right">
<div class="left-link">
<BlogSky:Category Categories>
<div class="menuv-left"><a href="<BlogSky:Category HRef />" ><BlogSky:Category Title /> (<BlogSky:Category Count />)</a></div>
</BlogSky:Category Categories>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sidebar-left7"></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Category Body>

<BlogSky:Logo Body>
<div class="sidebar-top-left4"><div class="sidebar-title2" align="right">لوگو ما</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div align="center"><div class="other2">
<!---------- address-logo ---------->
<img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" ><br><br>
<!---------- address-logo ---------->

<!------------ cod-logo ------------>
<input type="text" style="border-collapse: collapse; border: 1px dotted #B0B0B0;; color:#000000; font-family:Tahoma; font-size:8pt; width:150; height:18"
value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="23" readonly class="input" />
<!------------ cod-logo ------------>
</div></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:Logo Body>
.......


<BlogSky:profile Body>
<div class="sidebar-top-left4"><div class="sidebar-title2" align="right"></div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div align="center"><div class="other2">
<div class=div25><font class=text5>پیامبری اشو زرتشت 1768سال پیش از میلادمسیح</font></div></div>
<!---------- address-image --------->
<a href="http://upcity.ir/viewer.php?file=06069504554695262789.gif"><img src="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/atashkada/7b3ae539409dbef2841a96b2b5551491.gif" border="0" alt="06069504554695262789.gif" /></a>
<!---------- address-image --------->
.<br><br>
<center><a target="_blank" title="
</p><div class="post-text"><div class="p-mid">
</div></div><table width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">       


"
href="http://2or.blogsky.com/pages/5/">.::اهورا مزدا از نیروی رسایی، جاودانی و راستی
که همبسته یکدیگر و مایه بارآوری و فراوانی است
به کسی ارزانی میدارد
که پرهیزگاری وهومن را در کار و کنش پیشۀ خود سازد.
چنین کسی در اندیشه و منش دوست اهورامزدا خواهد بود.یسنا هات سی و یکم  بند بیست و یکم

اوروتُو:« دوست ، یار و فادار »

دوستی با اهورامزدا بالاترین پایگاه پارسایی و پیروی از اندیشه نیک است . دوست مزدا
کسی است که در پرتو وهومن، گفتار و کردار خویش را انجام دهد و با پرهیزگاری و
پارسایی زندگی خود را به سرانجام رساند
در ازل پرتو حسنت و تجلی سر زد -عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد
آتش عشق گرمی بخش و دارای بالندگی و زندگی ساز است .اشو زرتشت نور یا آتش را برای پرستش سو ی نماز گزینش می کند.خرد نیز نمادی از روشنایی و فروغ است،پرتویی که با آن روشنایی راه زندگانی پدید می آیدو آدمی را به هدف یعنی عشق به آفریدگار  و هستی می رسدو رسیدن به عشق اهورایی در اصل  و آغاز راه سوز وگداز آمیخته به آتش است،نه آتشی سوزاننده  و خاکستر کننده است بلکه آتشی روانساز و اندیشه ساز و پویاست.

الهی آتش عشقم به جان زن  شرر زان شعله ام بر استخوان زن

چو شمعم بر فروز آز آتش عشق      در آن آتش دلم پروانه سان زن

  ز آتش که نماد دین زرتشت درس بگیریم

فراموش نکنیم که شعله های فروزان آتش در همه حال برای ما درس هایی آموزنده دارند .

نخست این که ما نیز همچون شعله های فروزان آتش باید پیوسته روی به سوی بالا داشته باشیم و بکوشیم تا به یاری اهورا مزدا در راه کمال و پیشرفت در زندگی گام های مثبتی برداریم .

دوم این که در زندگی مانند آتش پویا و زاینده بوده و پیوسته در کوشش و جنبش و پویش باشیم.

سوم این که بکوشیم تا همچون آتش به دیگران گرمای عشق و محبت و مهربانی هدیه کنیم.

چهارم این که همچون آتش ، با سیاهی ها پیکار کنیم و محیط اطراف خود را روشن کنیم .برای این کار باید ابتدا خود آگاه باشیم و سپس دیگران را آگاه کنیم.

پنجم این که همچون آتش همه این کارها را در کمال آرامش انجام دهیم و محیطی همراه با آسودگی و آرامش برای خود و دیگران فراهم آوریم
..::.</a></center>
<pre>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>

</div></BlogSky:Profile Body>
<script language="javascript" src="http://news.parseek.com/Javascript/?items=10&type=ALL&bullet=true&source=true" ></script>
.........


<script type="text/javascript" src="http://vista.ir/news/rss/25.js"></script>
.......
<BlogSky:DailyLink Body>
<div class="sidebar-top-left3"><div class="sidebar-title2" align="right">لینکستان</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div class="sidebar-left5"></div>
<div class="sidebar-left6">
<div align="center">
<div class="sidebar-left8">
<div align="right">
<div class="left-link">
<BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" href="<BlogSky:DailyLink URL />" title="<BlogSky:DailyLink Description />" ><BlogSky:DailyLink Title /></a></div>
</BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وردپرس" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وردپرس</a></div>
<div class="menuv-left"><a target="_blank" title="پی سی هاستینگ : هاست لینوکس-ثبت دامنه" href="http://www.p30hosting.com" >هاست لینوکس</a></div>
<div class="menuv-left"><a href="<BlogSky:Weblog DailyLinkHRef />">لیست تمام پیوند ها</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="sidebar-left7"></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
</BlogSky:DailyLink Body>

<div class="sidebar-top-left4"><div class="sidebar-title2" align="right">تندیس زرتشت-خورشید-پلان پارسه</div></div>
<div class="sidebar-left2"><div class="sidebar-left4">
<div align="center"><div class="other2">
<center>تعداد بازدید ها: <BlogSky:Weblog Counter /></center>
</div></div>
</div></div>
<div class="sidebar-left3"></div>
<img src='http://mvla.uphero.com/img/50c7035e532c.gif' alt='Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/' />
<img src="http://funnymail.persiangig.com/image/Majesty%20of%20Universe.GIF
" _wpro_src="http://funnymail.persiangig.com/image/Majesty%20of%20Universe.GIF
" width="250" height="250" border="0" alt="text describing the image" />
<img src="http://www.marvdashtonline.ir/images/mymarvdasht_images/naghshe-takhtjamshid.jpg
" _wpro_src="http://www.marvdashtonline.ir/images/mymarvdasht_images/naghshe-takhtjamshid.jpg
" width="250" height="300" border="0" alt="text describing the image" />
نقشه پارسه
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- Begin www.20Tools.com Tv Online --><p align="center"><script src="http://www.20tools.com/java/tv/code.php" language="javascript"></script><div style="visibility:hidden;display:none"><a href="http://www.20tools.com">بیست تولز</a><a href=http://www.20tools.com/java/tv>کد تلوزیون انلاین</a></p></div><!-- End www.20Tools.com Tv Online -->


<!---------- block sabet ------------------------>
<div class="post">
<div class="post1"></div>
<div class="post2">
<div align="center"><div class="post5"><div align="center">

<img src="http://www.shop.chopogh.com/upload_images/images_medium/2_0_66656.jpg">
 
</a>

</div></div></div>
</div>
<div class="post3"></div>
</div>
<div class="space2"></div>

....................................................................
<img src="http://fravahar.persiangig.com/image/zartosht3.jpg">

کنگره زرتشتیان ایران در آتشکده (آدریان) یزد (درب مهرنوش)/ 1343 خورشیدی
<img src="http://zinati.eu/Atashkadeh_Atash-Dateien/image026.jpg">


.....................کشتی و گات ها به خط اوستایی(دین دبیره)
<img src="http://narasti.persiangig.com/image/avesta%20.%201.jpg">
.........
<img src="http://dc93.4shared.com/img/144784222/ce30a554/1_hasseli_animated.gif?rnd=0.30343776854081084&sizeM=8">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749180585792820.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749177014946548.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749178085732429.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749177488407380.jpg">
</div>
<!---------- address-image --------->
<!---------- block sabet ------------------------>

<td width="50%"><BlogComment>
<span dir="rtl" > <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>  </span></BlogComment></td>
<td align="left" width="50%"><a href="<-PostLink->"><img border="0" src="http://ariyayei.persiangig.com/more.gif"></a></td>
</tr>
</table></div>
<div class="NewsBottom">
<div class="NewsDetails">
<div class="Clear"></div>

</div>

</div>
</div> <br>
</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

<div align="center">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="footer1"></div>
<div class="footer2">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="footer4">&nbsp;</td>
<td width="16" valign="top"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/60.gif" ></td>
<td width="424" valign="top">
<div style="color:#FFFFFF;">
(متن دلخواه)
گات ها سروده های اشو زرتشت
برگردان 17 هات
همراه با متن اوستایی وگزارش های زبانشناسی
پژوهش و نوشته :دکتر آبتین ساسانفر
نوشته های با موضوع گات ها از این منبع استفاده شده است"
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="footer3"></div>
</div>
<div class="footer3"></div>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30" valign="top"><img border="0" src="" ></td>
<td class="footer5" valign="top" width="937">
<div class="footer6"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

</td>

</center>
<marquee
scrollamount="5"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #ccffcc;
font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: #bbc13e"
direction="right"
width="950"
height="20"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
نوشته های دلخواه
</marquee>

 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css</title>
<!-- http://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body {
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
a {
    text-decoration:none;
    color:#FFF;
}
a:hover {
    color:#CCC;
}
#main-menu {
    position:relative;
}
#main-menu a {
    display:block;
    width:70px;
    padding:8px;
    border:#666 solid 1px;
    background-color:#030;       
}
#main-menu a:hover {
    background-color:#060;       
}
#main-menu ul {
    list-style-type:none;
    padding-top:0px;   
}
#main-menu li {
    float:right;
    position:relative;
    text-align:center;
}
#main-menu li ul a{
    text-align:center;
    border:0px;
    border-bottom:#666 1px solid;
}
#main-menu ul.sub-menu {
    display:none;
    position:absolute;
    top:30px;
    margin-right:0px;
    padding:0px;
    z-index:999;
}
#main-menu ul.sub-menu li {
    text-align:center;
}
#main-menu li:hover ul.sub-menu {
    display: block;
    border: 1px solid #666;
}
.clear{
    clear:both;
}
</style>
<!--IE 7-->
<!--[if IE 7]>
<style type="text/css">
#main-menu ul.sub-menu {
    left:-40px;   
}
</style>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="main-menu">
<ul>
<li><a href="http://webgoo.ir"> جشن ماهیانه</a>
   <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/51">دیباچه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/49">فروردینگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/50">اردیبهشتگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/52">خزدادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/61">تیر گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/53">امردادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/54">شهریور گان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/55">مهرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/56">آبان گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/57">آذرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/58">دیگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/59">بهمنگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/60">اسفند گان</a></li>
             
   </ul>
</li>
<li><a href="#">جشن سالیانه</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/65">نوروز بزرگ</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/66">نوروز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">جشن سده</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/63">رپتون</a></li>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">هیرومبا</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
 <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/24">دوست در گات ها</a>
    <ul class="sub-menu">       
  
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/17">اشون</a>
   
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">اهورا مزدا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/135">ایزدان</a></li>
    <li><a href="#">فرشته ها</a></li>
    <li><a href="http://daremehr.persianblog.ir/">سازه های سپندینه</a></li>
</ul><li><a href="#">چهره گهنبار</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/93">گاهنبار میدیو زرم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/94">گاهنبار میدیوشَهم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/95">گاهنبار پیته شَهیم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/96">گاهنبار ایثارم گاه </a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/97">گاهنبار میدیاریم گاه </a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/98">گاهنبار هَمَس پَت میدیم گاه</a></li>       
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/82">بزرگداشت ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/83">درگذشت آشو زرتشت-خیر ایزد دی ماه -5 دی ماه-سالروز درگذشت آشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="urvatha.blogfa.com/post/91">ارج‌گذاری به روان جاویدان </a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/122">پیشینه ایران</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>       
    </ul>
</li>
<li><a href="#">مراسم و آیین ویژه</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/99">فروردین ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/100">اردیبهشت ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/101">خرداد ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/102">تیر ماه</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/103">امرداد ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/104">شهریور ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/105">مهر ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/106">آبان ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/107">آذر ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/108">دی ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/109">بهمن ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/110">اسفند ماه</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/82">اشو زرتشت</a>
    <ul class="sub-menu"><li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/25">مانترن</a>
     <li><a href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">اشو زرتشت</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/138">ویدواو</a></li>
     <li><a href="#">مزیا ونگهو</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور های اشو زرتشت</a></li
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات های اشو زرتشت</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/23">اندیشه و خاستگاه  اشو زرتشت</a></li>
   <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانتره در اندیشه مزدیسنا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/139">واستار</a></li>
 
 
    <li><a href="#">وزیشته</a>
    <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir/archive/">فرزانگان</a></li>
.................سایت زرتشتیان
 </li>   <A href="http://www.berasad.com/fa/">برساد</a></li>
</li><A href="http://hamazoor.com/">همازور</a></li>
</li><A href="http://www.amordadnews.com/">خبر امرداد</a></li>
</li><A href="http://yataahoo.com/">یتا اهو</a></li>
</li><A href="http://oshihan.org/">اشهن</a></li>
</li><A href="http://zartoshtian.com/">زرتشتیان</a></li>
</li><A href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">زندگی اشو زرتشت</a></li>
</li><A href="http://www.ashozartosht.net/">اشو زرتشت</a></li>


 </ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/page/6">اور وتا</a>
    <ul class="sub-menu">
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">یکتایی اهورامزدا</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/80">پبامبری اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/78">جهان مینوی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/77">گوهر آدمی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/75">نیکویی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/74">چهار آخشیج</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/73">فرشکرد</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/79">اشا</a></li>
        ................................
       <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/89">روزه</a></li>
       <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/90">نماز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/86">پیروی از عقل وخرد</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/12">پرستش سو</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>       
    </ul>
</li>
<li><a href="#">فرزانگان</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir">اشو سوشیانت</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>  
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/120">گات ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/118">گات های اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/117">گات های اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://gatha.persianblog.ir">گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/9">ویژگی های مانتره</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/10">مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/11">انتخابی از مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانترا دراندیشه های مزدیسنا</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات ها ـ سروده های زرتشت</a></li>
       <li><a href="urvatha.blogfa.com/post/26">مانتره</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/131">زندگی و نا زندگی</a></li> 
</ul>
</li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>

<div class="sidebarmenu">
<ul id="sidebarmenu1">
</li>


<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/24">دوست در گات ها</a>
  <ul>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/17">اشون</a>
    <ul>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">اهورا مزدا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/135">ایزدان</a></li>
    <li><a href="#">فرشته ها</a></li>
    <li><a href="http://daremehr.persianblog.ir/">سازه های سپندینه</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/page/6">اور وتا</a>
    <ul>
    <li><a href="#">آیین ها و سنت ها</a></li>
  
    </ul>
  </li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/25">مانترن</a>
    <ul>
     <li><a href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">اشو زرتشت</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/138">ویدواو</a></li>
     <li><a href="#">مزیا ونگهو</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور های اشو زرتشت</a></li
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات های اشو زرتشت</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/23">اندیشه و خاستگاه  اشو زرتشت</a></li>
   <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانتره در اندیشه مزدیسنا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/139">واستار</a></li>
  </ul>
  </li>
    <li><a href="#">وزیشته</a>
<ul>
    <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir/archive/">فرزانگان</a></li>
    <A href="http://www.berasad.com/fa/">برساد</a>
<A href="http://hamazoor.com/">همازور</a>
<A href="http://www.amordadnews.com/">خبر امرداد</a>
<A href="http://yataahoo.com/">یتا اهو</a>
<A href="http://oshihan.org/">اشهن</a>
<A href="http://zartoshtian.com/">زرتشتیان</a>
<A href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">زندگی اشو زرتشت</a>
<A href="http://www.ashozartosht.net/">اشو زرتشت</a>>
 
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<!-- منوی سطح بالا -->
<li>
<a href="http://urvatha.blogfa.com/post/67">جشن</a>
<!-- زیر مجموعه سطح 1 -->
  <ul class="vertical-sub-level">
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/68">روزانه</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/69">هفتگی</a>
<li><a href="#">ماهیانه ،فصلی ،سالیانه،همازوری </a>
<!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
          <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/51">دیباچه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/49">فروردینگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/50">اردیبهشتگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/52">خزدادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/61">تیر گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/53">امردادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/54">شهریور گان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/55">مهرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/56">آبان گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/57">آذرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/58">دیگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/59">بهمنگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/60">اسفند گان</a></li>
             
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/71">فصلی</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/70">سالیانه</a><!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/65">نوروز بزرگ</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/66">نوروز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">جشن سده</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/63">رپتون</a></li>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">هیرومبا</a></li>
 
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">همازوری</a></li>
 

   </ul>
</li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
<hr />
<center>
</ul>
</div>

</td>
<td width="8">&nbsp;</td>

</div></div>
</td>
<td width="3">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="31" valign="top"><img border="0" src="</div>
<div class="footer3"></div>
</center>
<marquee
scrollamount="5"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #ccffcc;
font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: #bbc13e"
direction="right"
width="150"
height="20"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
...
<div style="width: 530px; overflow: hidden; table-layout: fixed; height: 78px; background: url("http://7poa.com/skin1/post-top.jpg") no-repeat scroll 0% 0% transparent;">
                <div style="direction: rtl; overflow: hidden; table-layout: fixed; line-height: 1.5em; text-align: right; padding-top: 37px; width: 485px; margin: auto; white-space: nowrap;"><a class="posttitle" href="http://7countrypages.persianblog.ir/post/88/">جستارها</a></div>
                <div><div style="margin-right: 20px;" class="date"> نویسنده : <a href="http://persianblog.ir/profiles/156678/">داریوش</a> </div></div>
            </div>
          
              
              
                  


<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" dir="rtl" style="border-collapse: collapse;" class=" "><tbody><tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927433.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">نوشتار های گزیده</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927433.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/00selected.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927686.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">منابع اصلی</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927686.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/00serces.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/525.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">عمومی</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/525.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/01general.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/581.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">فرهنگ</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/581.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/01culture.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/1045.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">تمدن</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/1045.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/01civilization.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/13248.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">جشن ها</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/13248.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/01jashns.jpg" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/557729.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">پیش از تاریخ</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/557729.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02before.png" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9409.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">هخامنشیان</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9409.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02hakh.png" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9606.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">اشکانیان</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9606.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02ashkanid.png" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/14713.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ساسانیان</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/14713.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02sasanid.png" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878844.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">حکومت های ملی</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878844.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02meli.PNG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/19201.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">معاصر</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/19201.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/02moaser.PNG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/5166.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">دانشمندان</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/5166.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/03sicentist.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9551.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">شاعران</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/9551.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/03shaeran.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/2519.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">زرتشت</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/2519.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/04zartosht.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/13051.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">کوروش بزرگ</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/13051.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/04cyrus.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/2385.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">فردوسی</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/2385.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/04fedowsi.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878793.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">افسانه ها</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878793.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/04afsane.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878792.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">کاخ پارسه (تخت جمشید)</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878792.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/05parsa.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/3448.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">شاهنامه</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/3448.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/05shahname.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" ">&nbsp;</p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878842.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">حمله و سلطه اعراب</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878842.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/07arabs.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878809.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">قیام کنندگان و پایداران</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/878809.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/03paydaran.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/42937.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ایران امروز</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/42937.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/06today.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/22483.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ایران و جهان</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/22483.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/06world.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/25594.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ایران و اسلام</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/25594.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/08iran&islam.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/882278.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ایران و قرآن</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/882278.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/08qoran.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">&nbsp;</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.5pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/43502.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">خلیج فارس</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/43502.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/05pg.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p>
</td>
<td width="154" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 115.55pt; border: medium none rgb(240, 240, 240);">
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(153, 204, 255); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927397.htm"><span style="color: rgb(153, 204, 255);">ابهامات و تضاد ها</span></a></span></p>
<p align="center" dir="rtl" style="text-align: center; line-height: normal;" class=" "><span lang="FA" style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(166, 166, 166); font-size: 9pt;"><a href="http://7poa.com/tag/927397.htm"><img src="http://www.7poa.com/images/homepics/09tazad.JPG" style="border: 0px none;" /></a></span></p></td></tr></tbody></table>
....
</ul>
</div>
</td>
....
 <script lang="javascript" type="text/javascript" src="http://www.rahpoo.com/ShowSent.aspx?keys=&Random=true&NoPage=1&najx=smpl"></script>
تا بدان هنگام که بتوانم به خواست خویش بر سرنوشت فرمان برانم، خواستار نیکْ آگاهی خواهم بود.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

ای مزدا اهوره! ما را نیرو [یِ مینُوی] و شادمانی بخش تا بر ستیزه و آزار دشمنان چیره شویم.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

«اهوره» تنها دادگستر [در جهان] است. پس آنچه خواستِ او باشد، همان خواهد شد.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

دانای روشن‌بین باید دانشجو را بیاگاهاند. مبادا نادان [کسی را] بفریبد و گمراه کند.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

بهروزی از آنِ کسی است که دیگران را به بهروزی برساند.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

ای هوشمندان! بشنوید با گوش‌ها [یِ خویش] بهترین [سخنان] را و ببینید با منش روشن و هر یک از شما - چه مرد، چه زن - پیش از آنکه رویدادِ بزرگ به کام ما پایان گیرد، از میان دو راه، [یکی را] برای خویشتن برگزینید و این [پیام] را [به دیگران] بیاموزید.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

هیچ کدام از این گناهکاران درنمی‌یابند که کامیابی – همان گونه که زندگی به ما آموخته و بدان سان که با [آزمون] آهن گدازان گفته شده – به کار و کوشش [باز بسته است].((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

ای مزدا! منم که ترا می‌پرستم و از تو خواستارم: ناباوری و «تَرمَنشی» از میان برخیزد و خویشاوندان از خیره‌سری، همکاران از فریب نزدیکان و یاوران از نکوهندگان رهایی یابند و جهان از رهبران بد بیاساید.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

کسی که [برای دیگران] خواستار روشنایی است، روشنایی [بدو] ارزانی خواهد شد.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

ای مزدا! تو را توانا و پاک شناختم؛ آنگاه که [دانستم] در پرتو توانایی‌ات، آرزوهای ما برآورده خواهد شد.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

آن کس که نیک می‌اندیشد یا بد، بی‌گمان «دین» و گفتار و کردار خود را نیز [چنان خواهد کرد] و خواهش او پیرو گزینش آزادانه‌ی وی خواهد بود.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

باید برای [آبادانی] جهان کوشید و آن را به درستی نگاهبانی کرد و به سوی روشنایی برد.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

آن کس که به [دین] من بپیوندد، من خود، او را بهترین [یاور]م و در پرتو «منش نیک»، بهترین چیزها را بدو نوید می‌دهد. امّا آن کسی که با [آموزش] ما سر ستیز دارد، ستیز با او رواست.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید

تا بدان هنگام که دل و جان شما سرشار از شور و مهر است و با یکدیگر می‌جوشید – خواه در فراخی، خواه در تنگی – از پاداش «مَگَه» [= انجمن پذیرندگان و پیروان پیام و آموزش زرتشت ] برخوردار خواهید بود.((گاهان)) خطای این گفته را گزارش دهید.
</marquee>

 
<center>
</ul>
</div>
</td>
<p>
    </p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.mihanfal.ir/omen/daily/" title="فال امروز"><img width="230" height="88" alt="فال روزانه" src="http://www.mihansky.com/wp-content/uploads/2012/04/daily.jpg" title="daily" class="alignnone size-full wp-image-1207" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mihanfal.ir/sleep/" title="تعبیر خواب"><img width="230" height="88" alt="تعبیر خواب" src="http://www.mihansky.com/wp-content/uploads/2012/03/dream.jpg" title="dream" class="alignnone  wp-image-654" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.mihanfal.ir/horoscopes/hafez/" title="فال حافظ"><img width="230" height="88" alt="فال حافظ" src="http://www.mihansky.com/wp-content/uploads/2012/03/hafez.jpg" title="فال حافظ" class="alignnone size-full wp-image-288" /></a></p>

</ul>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>
</div>
<td>
<div class="copyright" style="line-height: 25px">
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به <a href="<BlogSky:Weblog URL />"><b> <BlogSky:Weblog Title /> </b></a>می باشد
.<br>
کد نویسی و گرافیک قالب توسط : <a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com/"> تم دیزاینرر</a>
</div>

</div>
</td>
</tr>
</table>

</body></html>@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90773
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس