X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
.......................................................tumblr hit counter
hit counter
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به نام اهورامزدا

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

w

<html><center>
<marquee
scrollamount="5"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #FF00ff;
font-family: Tahoma;
font-size: 20pt;
color: #ccffcc"
direction="right"
width="1004"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
یَتا اَهو وَئیریُو.
اَتا رَتوش. اَشات چیت. هَچا..
وَنگهِئوش. دَزدا. مَنَنگهُو.
شیَئُوتَنَه نام . اَنگِه اوش. مَزدایی..
خشَترِم چا. اَهورایی آ .
ییم . دریگُوبیُو. دَدَت. واستارِم..

این سرود، یک شعر سه فردی (مصراعی) است که هرفردِ آن دارای شانزده آهنگ (سیلاب) است و در وزنِ شعری همانند نخستین بخش از سرود های زرتشت ( اَهنَوَد گات ) است به همین روی اَهونَه وَر نیز نام گرفته است.
سرود یتا اهو در کنارسرود دیگری از اوستا به نام اَشِم وُهو، هریک به تعدادی مشخص بارها در نیایش های اوستایی تکرار می شود. یتااهو وئیریو درنیایش ها گاهی 1 یا 2 وگاهی 4 و 21 بار سروده می شود که برگردان واژگانی این سرود چنین است .
مصراع نخست:
یَتا: بدین سان ، چنانکه
اَهو: هستی، زندگی، زنده بودن
وَئیریُو: آرزو شده، آرمانی، خوش آیند
و با ترکیب آنها یتا اهووَئیریُو= زندگی آرمانی و آرزو شده
رَتوش: رَد، پیشوای مینوی ، آموزگارِدین که با نگرش به زمانِ سُرایش این سرود بیگمان در آن زمان این ویژگی ها به اشوزرتشت نسبت داده شده است .
اَشات: اشا، هنجاردرست، راستی
اَشات چیت هچا: که باهنجار(سرشارازراستی)باشد
بنابراین برداشت از نخستین مصراع = جهان آرمانی آنچنانکه آموزگارراستی ( زرتشت ) آرزو می کند باهنجاروسرشارازراستی است .
مصراع دوم :
وَنگهئوش: نیک ، نَغز، درست
دَزدا: پیشکش، هدیه، بخشش
مَنَنگهُو: منش، اندیشه، آگاهی
وَنگهئوش دَزدا مَنَنگهُو= بخشش نیک اندیشی
شیَه اُتنَنام: کردار، رفتار، عملکرد
اَنگه اوش: هستی، گیتی، زندگی
مَزدایی: اهورامزدا، ازآن خداوند، اهورایی
بنابراین برداشت از مصراع دوم = بخشش نیک اندیشی برای رفتارنغزدرزندگی وهماهنگ با خواست اهورامزداست
مصراع پایانی:
خشَترِم: توانمندی، شهریاری مینوی، پادشاهی برخویشتن
اَهورایی: هستی بخش، پروردگار، آفریننده
دریگُوبیوُ: راستکاران بی چیز، پارسایان، دینداران بی نیاز
دَدَت: دادن، بخشیدن، سازش کردن
واستارم: نگاهبان، پاسدار، یاری کننده
برداشت از مصراع پایانی= شهریاری مینوی اهورا نگاهبان پارسایان است
و برگردان پارسی سرود وَرجاوند (مقدس) یتا اهو وئیریُو که نیایش نیکِ اوستا است چنین خواهد بود .

جهان آرمانی
آنچنانکه آموزگار راستی (زرتشت) آرزودارد
جهانی است باهنجار واز روی راستی

نیک منشی،
بهترین پیشکش برای راستی پویان است

نیروی اهورایی،
یاوروپشتیبان پارسایان خواهد بود
</marquee>
</center<head>


    

<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="geo.region" CONTENT="IR" />
<meta name="googlebot" content="INDEX, follow" />
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://www.weblogskin.com/themes/085/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
    strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;


  document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head><style>#Header-WS{background:url('http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/atashkada/11.gif') no-repeat};</style>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-WS>   
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">       
<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="background-color:#FFFFCC; width:1003; overflow:hidden; height:161px; overflow:hidden;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/47/image/5.jpg');
background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
<!---------- address-image --------->
<div style="margin:0px 483px 0px 0px;">
<a href="آدرس لینک شما" title="آتش عشق"><img border="0" src="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/atashkada/5.gif" ></a>
</div>
</div>
<!---------- he ---------------------------->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

<style type="text/css">

.sidebarmenu ul{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
font: bold 13px Verdana;
width: 150px;
border-bottom: 1px solid #ccc;
float:right;
text-align:right;
}
 
.sidebarmenu ul li{
position: relative;
}

.sidebarmenu ul li a{
display: block;
overflow: auto;
color: white;
text-decoration: none;
padding: 6px;
border-bottom: 1px solid #FFFFCC;
border-right: 1px solid #FFFFCC;
}

.sidebarmenu ul li a:link, .sidebarmenu ul li a:visited, .sidebarmenu ul li a:active{
background-color:#009FFF;
}

.sidebarmenu ul li a:visited{
color: white;
}

.sidebarmenu ul li a:hover{
background-color:#007FAA;
}


.sidebarmenu ul li ul{
position: absolute;
width: 145px;
top: 0;
visibility: hidden;
}

.sidebarmenu a.subfolderstyle{
background: url(right.gif) no-repeat 97% 50%;
}

 

* html .sidebarmenu ul li { float: left; height: 1%; }
* html .sidebarmenu ul li a { height: 1%; }


</style>

<script type="text/javascript">


var menuids=["sidebarmenu1"]

function initsidebarmenu(){
for (var i=0; i<menuids.length; i++){
  var ultags=document.getElementById(menuids[i]).getElementsByTagName("ul")
    for (var t=0; t<ultags.length; t++){
    ultags[t].parentNode.getElementsByTagName("a")[0].className+=" subfolderstyle"
  if (ultags[t].parentNode.parentNode.id==menuids[i])
   ultags[t].style.right=ultags[t].parentNode.offsetWidth+"px"
  else
    ultags[t].style.right=ultags[t-1].getElementsByTagName("a")[0].offsetWidth+"px"
    ultags[t].parentNode.onmouseover=function(){
    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display="block"
    }
    ultags[t].parentNode.onmouseout=function(){
    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display="none"
    }
    }
  for (var t=ultags.length-1; t>-1; t--){
  ultags[t].style.visibility="visible"
  ultags[t].style.display="none"
  }
  }
}

if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", initsidebarmenu, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", initsidebarmenu)

</script>


</head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>وبگو | آموزش منوی کشویی با ul li و css</title>
<!-- http://webgoo.ir -->
<style type="text/css">
body {
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
a {
    text-decoration:none;
    color:#FFF;
}
a:hover {
    color:#CCC;
}
#main-menu {
    position:relative;
}
#main-menu a {
    display:block;
    width:70px;
    padding:8px;
    border:#666 solid 1px;
    background-color:#030;       
}
#main-menu a:hover {
    background-color:#060;       
}
#main-menu ul {
    list-style-type:none;
    padding-top:0px;   
}
#main-menu li {
    float:right;
    position:relative;
    text-align:center;
}
#main-menu li ul a{
    text-align:center;
    border:0px;
    border-bottom:#666 1px solid;
}
#main-menu ul.sub-menu {
    display:none;
    position:absolute;
    top:30px;
    margin-right:0px;
    padding:0px;
    z-index:999;
}
#main-menu ul.sub-menu li {
    text-align:center;
}
#main-menu li:hover ul.sub-menu {
    display: block;
    border: 1px solid #666;
}
.clear{
    clear:both;
}
</style>
<!--IE 7-->
<!--[if IE 7]>
<style type="text/css">
#main-menu ul.sub-menu {
    left:-40px;   
}
</style>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="main-menu">
<ul>
<li><a href="http://webgoo.ir"> جشن ماهیانه</a>
   <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/51">دیباچه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/49">فروردینگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/50">اردیبهشتگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/52">خزدادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/61">تیر گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/53">امردادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/54">شهریور گان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/55">مهرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/56">آبان گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/57">آذرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/58">دیگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/59">بهمنگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/60">اسفند گان</a></li>
             
   </ul>
</li>
<li><a href="#">جشن سالیانه</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/65">نوروز بزرگ</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/66">نوروز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">جشن سده</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/63">رپتون</a></li>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">هیرومبا</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
 <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/24">دوست در گات ها</a>
    <ul class="sub-menu">       
  
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/17">اشون</a>
   
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">اهورا مزدا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/135">ایزدان</a></li>
    <li><a href="#">فرشته ها</a></li>
    <li><a href="http://daremehr.persianblog.ir/">سازه های سپندینه</a></li>
</ul><li><a href="#">چهره گهنبار</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/93">گاهنبار میدیو زرم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/94">گاهنبار میدیوشَهم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/95">گاهنبار پیته شَهیم گاه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/96">گاهنبار ایثارم گاه </a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/97">گاهنبار میدیاریم گاه </a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/98">گاهنبار هَمَس پَت میدیم گاه</a></li>       
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/82">بزرگداشت ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/83">درگذشت آشو زرتشت-خیر ایزد دی ماه -5 دی ماه-سالروز درگذشت آشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="urvatha.blogfa.com/post/91">ارج‌گذاری به روان جاویدان </a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/122">پیشینه ایران</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>       
    </ul>
</li>
<li><a href="#">مراسم و آیین ویژه</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/99">فروردین ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/100">اردیبهشت ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/101">خرداد ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/102">تیر ماه</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/103">امرداد ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/104">شهریور ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/105">مهر ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/106">آبان ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/107">آذر ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/108">دی ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/109">بهمن ماه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/110">اسفند ماه</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/82">اشو زرتشت</a>
    <ul class="sub-menu"><li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/25">مانترن</a>
     <li><a href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">اشو زرتشت</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/138">ویدواو</a></li>
     <li><a href="#">مزیا ونگهو</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور های اشو زرتشت</a></li
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات های اشو زرتشت</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/23">اندیشه و خاستگاه  اشو زرتشت</a></li>
   <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانتره در اندیشه مزدیسنا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/139">واستار</a></li>
 
 
    <li><a href="#">وزیشته</a>
    <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir/archive/">فرزانگان</a></li>
.................سایت زرتشتیان
 </li>   <A href="http://www.berasad.com/fa/">برساد</a></li>
</li><A href="http://hamazoor.com/">همازور</a></li>
</li><A href="http://www.amordadnews.com/">خبر امرداد</a></li>
</li><A href="http://yataahoo.com/">یتا اهو</a></li>
</li><A href="http://oshihan.org/">اشهن</a></li>
</li><A href="http://zartoshtian.com/">زرتشتیان</a></li>
</li><A href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">زندگی اشو زرتشت</a></li>
</li><A href="http://www.ashozartosht.net/">اشو زرتشت</a></li>


 </ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/page/6">اور وتا</a>
    <ul class="sub-menu">
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">یکتایی اهورامزدا</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/80">پبامبری اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/78">جهان مینوی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/77">گوهر آدمی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/75">نیکویی</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/74">چهار آخشیج</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/73">فرشکرد</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/79">اشا</a></li>
        ................................
       <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/89">روزه</a></li>
       <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/90">نماز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/86">پیروی از عقل وخرد</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/12">پرستش سو</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>       
    </ul>
</li>
<li><a href="#">فرزانگان</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir">اشو سوشیانت</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>
        <li><a href="#">منوی زیرمجموعه</a></li>  
</ul>
</li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/120">گات ها</a>
    <ul class="sub-menu">
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/118">گات های اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/117">گات های اشو زرتشت</a></li>
        <li><a href="http://gatha.persianblog.ir">گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/9">ویژگی های مانتره</a></li>
         <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/10">مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/11">انتخابی از مانترَا-سرود اندیشه برانگیز گات ها</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانترا دراندیشه های مزدیسنا</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات ها ـ سروده های زرتشت</a></li>
       <li><a href="urvatha.blogfa.com/post/26">مانتره</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/131">زندگی و نا زندگی</a></li> 
</ul>
</li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>

<div class="sidebarmenu">
<ul id="sidebarmenu1">
</li>


<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/24">دوست در گات ها</a>
  <ul>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/17">اشون</a>
    <ul>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/81">اهورا مزدا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/76">امشاسپندان</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/135">ایزدان</a></li>
    <li><a href="#">فرشته ها</a></li>
    <li><a href="http://daremehr.persianblog.ir/">سازه های سپندینه</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/page/6">اور وتا</a>
    <ul>
    <li><a href="#">آیین ها و سنت ها</a></li>
  
    </ul>
  </li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/25">مانترن</a>
    <ul>
     <li><a href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">اشو زرتشت</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/138">ویدواو</a></li>
     <li><a href="#">مزیا ونگهو</a></li>
     <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/18">باور های اشو زرتشت</a></li
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/16">گات های اشو زرتشت</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/23">اندیشه و خاستگاه  اشو زرتشت</a></li>
   <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/13">مانتره در اندیشه مزدیسنا</a></li>
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/139">واستار</a></li>
  </ul>
  </li>
    <li><a href="#">وزیشته</a>
<ul>
    <li><a href="http://ashoosooshiant.persianblog.ir/archive/">فرزانگان</a></li>
    <A href="http://www.berasad.com/fa/">برساد</a>
<A href="http://hamazoor.com/">همازور</a>
<A href="http://www.amordadnews.com/">خبر امرداد</a>
<A href="http://yataahoo.com/">یتا اهو</a>
<A href="http://oshihan.org/">اشهن</a>
<A href="http://zartoshtian.com/">زرتشتیان</a>
<A href="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/Pages/zbirth.htm">زندگی اشو زرتشت</a>
<A href="http://www.ashozartosht.net/">اشو زرتشت</a>>
 
      </ul>
    </li>
  </ul>
</li>
<!-- منوی سطح بالا -->
<li>
<a href="http://urvatha.blogfa.com/post/67">جشن</a>
<!-- زیر مجموعه سطح 1 -->
  <ul class="vertical-sub-level">
    <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/68">روزانه</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/69">هفتگی</a>
<li><a href="#">ماهیانه ،فصلی ،سالیانه،همازوری </a>
<!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
          <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/51">دیباچه</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/49">فروردینگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/50">اردیبهشتگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/52">خزدادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/61">تیر گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/53">امردادگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/54">شهریور گان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/55">مهرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/56">آبان گان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/57">آذرگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/58">دیگان</a></li>
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/59">بهمنگان</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/60">اسفند گان</a></li>
             
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/71">فصلی</a>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/70">سالیانه</a><!-- زیر مجموعه سطح 2 -->   
      <ul class="vertical-sub-level">
<li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/65">نوروز بزرگ</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/66">نوروز</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">جشن سده</a></li>
        <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/63">رپتون</a></li>
 <li><a href="http://urvatha.blogfa.com/post/62">هیرومبا</a></li>
 
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">همازوری</a></li>
 

   </ul>
</li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
<hr />
<center>
<marquee
scrollamount="6"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #FF00ff;
font-family: Tahoma;
font-size: 20pt;
color: #ccffcc"
direction="right"
width="845"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
دین، از کلمه دئنا یعنی دانش بکار بردن خرد و وجدان برای زندگی سراسر نیکی ورسیدن به جاودانگی مینوی است . پایه زندگی سازنده آموختن نیک اندیشی ونیک منشی از شناخت درست است ودر مقابل از اندیشه وکفتار وکردار بد وزشت دوری کند.

عشق،از کلمه اشا یعنی قانون وهنجاری که بر جهان هستی حاکم است وهیچ ذره ای نمی توانداز قانون اشا سرپیجی کند.عرفا اشا را عشق معنی کرده اند وخداوند را عشق مطق دانسته اند.

علم،با اطلاعات درست عاقل شویم ،با دانش وبا شعور وتنها با فرا گرفتنعلم است که احساسات پاک انسانی پیدا کنیم وخردمند گردیم وبنا به باور اشوزرتشت کار نیک انجام دهیم واز بدی دور شویم

</marquee>
</center></body>
</html><tr><td colspan="3" id=Header-WS>           


<div id=BlogTitle><br><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription->&nbsp;</div>
   

<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:10;height:20;float:right"></div>
<a href="<-BlogUrl->"><img border="0" src="http://www.weblogskin.com/themes/085/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a href="/posts"><img border="0" src="http://www.weblogskin.com/themes/085/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a href="http://www.weblogskin.com/email/mail/?email=<-BlogEmail->"><img border="0" src="http://www.weblogskin.com/themes/085/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com"><img alt="" border="0" src="http://www.weblogskin.com/themes/085/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="<-BlogProfileLink->"><img border="0" src="http://www.weblogskin.com/themes/085/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>


</div>


</div>   


</td></tr>

<tr><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نویسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>
<img src="http://www.persianblog.ir/Avatar/631646.png?rnd=41148.5587968634" />
<center>
<marquee
scrollamount="8"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #FF00ff;
font-family: Tahoma;
font-size: 20pt;
color: #ccffcc"
direction="right"
width="220"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
در دین زرتشتی خداوند جهانِ شادی بخش را آفرید و در پرتو منش پاک و مهرِ (عشق) جهان آفرینِ خود در آن آسایش و آرامش پدید آورد وشادی را برای مردم آفرید. (گات‌ها – هات 44 بند 6)

داریوش بزرگ با آموختن چنین آموزش‌هایی در کتیبه خود می‌نویسد که خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان را آفرید که شادی را برای مردم آفرید. با چنین دانشی, او از اهورامزدا می‌خواهد که کشور را از دروغ و خشکسالی نجات دهد. </marquee>
</center

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div>
<div class=LowSid></div></div>       

           
<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com">قالب وبلاگ</a></div><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" rel="nofollow"  href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com">قالب بلاگفا</a></div><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com/themes">قالب های وبلاگ اسکین</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->" rel="nofollow" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump>
<div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="http://weblogskin.com">وبلاگ اسکین</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="http://www.weblogskin.com/shop" title="خرید اینترنتی">خرید اینترنتی</a></div>
<div class=li-Sid><a href="http://mihanseda.ir">میهن صدا</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://sabzak.ir">سبزک</a>
</div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="http://Pichak.net/hafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" title="گالری عکس" href="http://www.iranskin.com/gallery3">گالری عکس</a>
</div>
</div>

<div class=LowSid></div></div>
.............................           
<center><a><img
alt="دوست من"
src="http://linkexchange.netscript.ir/Images/Thumbnails/urvatha.blogfa.com_.jpg"
width="180" height="120"
border="0px"></a></center>
<a></a>
<br><input type="text" size="24" name="1" value="http://urvatha.blogfa.com/" ><img alt="روژگارنیکه" src="http://mehremihan.ir/images/POSTPIC3/goftarnik.jpg" width="120" height="90" border="0px"></a></center>'></center>
...............................

<script language="javascript" src="http://news.parseek.com/Javascript/?items=10&type=ALL&bullet=true&source=true" ></script>
...............................
<marquee
scrollamount="10"
scrolldelay="20"
style="border:2px solid #FF00ff;
font-family: Tahoma;
font-size: 20pt;
color: #ccffcc"
direction="right"
width="220"
height="50"
onmouseover="this.stop()"
onmouseout="this.start()">
آتش عشق
 

مرا با سوزجان بگداز وبگذر

 

اسیر و ناتوان بگذار و بگذر

 

چو شمعی سوختم از آتش عشق

 

مرا آتش به جان بگذار و بگذر

 

دلی چون لاله بی داغ غمت نیست

 

بر این دل هم نشان بگذار و بگذر

 

مرا بایک جهان اندوه جانسوز

 

تو ای نامهربان بگذار و بگذر

 

دو چشمی را که مفتون رخت بود

 

کنون گوهر فشان بگذار و بگذر

 

در افتادم به گرداب غم عشق

 

مرا در این میان بگذار و بگذر

حمید مصدق
 </marquee>
</center

...............................
</td>


<td width="563" valign="top">

<div align="center">

<!---------- slideshow ---------------------------->
............................به نام اهورا مزذا.................
<div align="center">
<div class="post-top">
<div class="post-text"><b><a href="/">  پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال   پیش از میلاد  </a></b></div></div>
<div class="post-contant"><div class="entry">   
<P align=center><EMBED style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 100px" height=100 type=application/x-shockwave-flash width=563 src=http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162707/iran-zamin.swf border="1"></P>
</div></div>
............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
<!---------- /slideshow ---------------------------->
<div class=post-contant><div class=entry><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="500" height="200">
  <param name="movie" value="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162721/slide.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="allowFullScreen" value="false" />
  <embed src="http://m-qaleb.com/Templates/free/M-QaLeB/blogfa/simple/history/005162721/slide.swf"
         quality="high"
         type="application/x-shockwave-flash"
         width="500"
         height="200"
         allowFullScreen="false"
         pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object></div></div>
           
<BLOGFA>
           
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>       

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>                   
<-PostContent->
<BlogPostCategoriesBlock><br>موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock>

           
<!---------- block sabet ------------------------>
<!---------- address-image --------->
<div style="margin:0px 0px 0px 0px;">
<a href="آدرس لینک شما" title="توضیحات بنر تبلیغاتی"><img border="0" src="http://www.vcn.bc.ca/oshihan/images/RoseZartoshtAnim.gif" ></a>
</div>
<!---------- address-image --------->
<!---------- block sabet ------------------------>
<BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
               
</div></div>           

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ]  [ <-PostTime-> ]  [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>           
</BLOGFA>           
........................................................<!---------- block sabet ------------------------>
<div class="post">
<div class="post1"></div>
<div class="post2">
<div align="center"><div class="post5"><div align="center">

<img src="http://www.shop.chopogh.com/upload_images/images_medium/2_0_66656.jpg">
 
</a>

</div></div></div>
</div>
<div class="post3"></div>
</div>
<div class="space2"></div>

....................................................................
<img src="http://fravahar.persiangig.com/image/zartosht3.jpg">

کنگره زرتشتیان ایران در آتشکده (آدریان) یزد (درب مهرنوش)/ 1343 خورشیدی
<img src="http://zinati.eu/Atashkadeh_Atash-Dateien/image026.jpg">
...............................
<img src="http://up.vatandownload.com/images/c18j34goqbn0tssoxid.jpg">

.....................کشتی و گات ها به خط اوستایی(دین دبیره)
<img src="http://narasti.persiangig.com/image/avesta%20.%201.jpg">
.........
<img src="http://dc93.4shared.com/img/144784222/ce30a554/1_hasseli_animated.gif?rnd=0.30343776854081084&sizeM=8">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749180585792820.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749177014946548.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749178085732429.jpg">
<img src="http://khabaronline.ir/Images/News/Thumb_Pic/21-3-1391/IMAGE634749177488407380.jpg">
</div>
<!---------- address-image --------->
<!---------- block sabet ------------------------>
......................<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#000000;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666;  color:#B81B1F;   display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#000000;    border:1px solid #666666;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#B81B1F"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
   ........   <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#B81B1F">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>
           
<center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com"><span style="text-decoration: none">

<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font>

<font class=text5 size="1"><b><font color="#B81B1F">Weblog</font><font color="#666666">Skin</font></b></span></a><b></b> </font><b><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>

</b></a><br></center>

</div></td>

<td width="220" valign="top">   

<BlogProfile>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>           
<b>شرح بلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogProfile>

<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات وب</b></div></div>           
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>               
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>           
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>برچسب‌ ها</b></div></div>           
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>               
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div></BlogTags></div>           
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock><div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="http://pichak.net/hot">آموزش جذب بازدید</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="http://forums.pichak.net">انجمن وبلاگ نویسان</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" title="جدول لیگ برتر ایران و جهان" href="http://pichak.net/lig-bartar/ir">جدول لیگ برتر ایران</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" title="کد پیامک تصادفی" href="http://www.weblogskin.com/webmaster/sms">کد پیامک تصادفی</a>
</div>
<div class=li-Sid></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>       

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>   

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-WS">
[    <a href="http://www.weblogskin.com"target="_blank">فالب وبلاگ</a> : <a href="http://www.weblogskin.com"target="_blank"> وبلاگ اسکین </a> ]  [  <a href="http://www.weblogskin.com"target="_blank">  Weblog Themes By :  weblog skin </a>]     
</td></tr></table></div>
<div style="display:none;"><ul>  <li><a href="http://sooperman.ir">سوپر من</a>
</li>  <li><a href="http://rish.ir">ریش</a>
</li> </ul></div></body>
</html>

<!--Powered javascript code by www.minos.blogfa.com-->   
<STYLE type=text/css>#supertext {
    LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: hidden
}
</STYLE>
<script language="JavaScript1.2">
var thecontent='<h2><font color="#0000FF">Welcome to minos.blogfa.com</font></h2>'
var hidetimer='';
var BallSpeed = 3;
var contentWidth;
var contentHeight;
var maxBallSpeed = 50;
var xMax;
var yMax;
var xPos = 0;
var yPos = 0;
var xDir = 'right';
var yDir = 'down';
var superballRunning = true;
var tempBallSpeed;
var currentBallSrc;
var newXDir;
var newYDir;

function initializeBall() {
   if (document.all) {
      xMax = document.body.clientWidth
      yMax = document.body.clientHeight
      document.all("supertext").style.visibility = "visible";
      contentWidth=supertext.offsetWidth
      contentHeight=supertext.offsetHeight
      }
   else if (document.layers) {
      xMax = window.innerWidth;
      yMax = window.innerHeight;
      contentWidth=document.supertext.document.width
      contentHeight=document.supertext.document.height
      document.layers["supertext"].visibility = "show";
      }
   setTimeout('moveBall()',400);
   if (hidetimer!='')
   setTimeout("hidetext()",hidetimer)
   }

function moveBall() {
   if (superballRunning == true) {
      calculatePosition();
      if (document.all) {
         document.all("supertext").style.left = xPos + document.body.scrollLeft;
         document.all("supertext").style.top = yPos + document.body.scrollTop;
         }
      else if (document.layers) {
         document.layers["supertext"].left = xPos + pageXOffset;
         document.layers["supertext"].top = yPos + pageYOffset;
         }
      animatetext=setTimeout('moveBall()',20);
      }
   }

function calculatePosition() {
   if (xDir == "right") {
      if (xPos > (xMax - contentWidth - BallSpeed)) {
         xDir = "left";
         }
      }
   else if (xDir == "left") {
      if (xPos < (0 + BallSpeed)) {
         xDir = "right";
         }
      }
   if (yDir == "down") {
      if (yPos > (yMax - contentHeight - BallSpeed)) {
         yDir = "up";
         }
      }
   else if (yDir == "up") {
      if (yPos < (0 + BallSpeed)) {
         yDir = "down";
         }
      }
   if (xDir == "right") {
      xPos = xPos + BallSpeed;
      }
   else if (xDir == "left") {
      xPos = xPos - BallSpeed;
      }
   else {
      xPos = xPos;
      }
   if (yDir == "down") {
      yPos = yPos + BallSpeed;
      }
   else if (yDir == "up") {
      yPos = yPos - BallSpeed;
      }
   else {
      yPos = yPos;
      }
   }

function hidetext(){
if (document.all)
supertext.style.visibility="hidden"
else if (document.layers)
document.supertext.visibility="hide"
clearTimeout(animatetext)
}

if (document.all||document.layers){
document.write('<span id="supertext"><nobr>'+thecontent+'</nobr></span>')
window.onload = initializeBall;
window.onresize = new Function("()");
}

</script></body>
</html>

<!--Powered javascript code by www.minos.blogfa.com-->

<!-- Begin k2cod.com cod music online --><script language="javascript" src="http://www.k2cod.com/cod-music/player/?type=4&files=music1.mp3&start=1&random=1&replay=1&vol=100"></script><div style="display:none"><a href="http://www.k2cod.com">ساخت کد آهنگ</a><a href="http://www.k2cod.com/cod-music">ساخت کد موزیک آنلاین</a></div><!-- End k2cod.com cod music online --><script language="JavaScript" type="text/javascript" src= "http://www.k2cod.com/cod-music/f90.js"></script>@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90891
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس