X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
.......................................................tumblr hit counter
hit counter
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به نام اهورامزدا

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

پژوهش‌هایی در گات های اشو زرتشت
نظرات (0)


درآمدی بر شناخت در گاتها
هر نگاشته ای «دنیای نشانه» های ویژه ی خود را داراست و دلالت های معنایی ویژه ی خود را نیز در ذهن خواننده ی خود ایجاد میکند، ازینرو در دید نخست، واقعیتی ست کلی و مبهم و مستقل از هر واقعیت دیگری. هر متن دارای مجموعه ای از نشانه هاست. نشانه های درون-متنی دارای مناسبات درونی بوده و زنجیروار بیکدیگر متصل اند. در حقیقت ، خواندن متن کوششی ست برای دریافت نشانه ها و جستجو و کشف رمزگان و فهم روابط درونی آنها با هم.

گاتها، «متن وجود» در «متن اندیشه» در «متن زندگی بشر» در «متن هستی» ست.

در آغاز خواندن متن، یافتن این نشانه ها و معانی و روابط آنها آسان نیست اما هنگامیکه این مناسبات درونی نشانه ها شناخته شد، فهم ژرفای معانی آن متن نیز آسان می شود. گاهی این ژرفای معنا در متن، تنها کلید-واژه ای ست و گاهی کلید-جمله ای. خواننده باید پس از دریافت این شناخت، به شناخت زیر-ساخت ها و روابط این زیر-ساخت ها با یکدیگر بپردازد و در پی آن تا شاخه های زیرین تر پیش برود.
چیزهایی هستند که بنیانشان همچون افسانه های کودکان بر «شنیدن» است و در برابر آن، چیزهایی که «باید خوانده شوند». گاتها از جمله ی نوشتارهای دوم است. گاتها میتواند گفتمان و تلاش اندیشه ای باشد که متن زندگی بشر را در متن هستی تفسیر میکند. ازینرو گاتها، «متن وجود» در «متن اندیشه» در «متن زندگی بشر» در «متن هستی» ست.
زرتشت، اشا (نظم هستی) را با «وهومن» که اندیشه ی نیک باشد و بیاری «مزدا» که دانش بزرگ است میسر میداند.

زرتشت نخست، هستی را «بازشناسی» کرد و پی آن روابط و نشانه ها را بازشناخت و در فرجام کار، تاویلی خردمندانه و شکل یافته را در قالب زبان به بشر عرضه کرد. متنی همسو با ضمیر انسانی که با وجودش، گذار از چشم-محوری به خرد-محوری در تاریخ پرفراز و نشیب اندیشه بشری ممکن گشت. او در گفتمان خود با انسان و جهان سخن می گوید و هر دو را نقد میکند. زرتشت، اشا (نظم هستی) را با «وهومن» که اندیشه ی نیک باشد و بیاری «مزدا» که دانش بزرگ است میسر میداند.زرتشت میکوشد رابطه ی انسان را با جهان روشن کند. پس از آن منظمش کند و آنگاه همه چیز را به همگونی وتعادل برساند.

زرتشت، نخست به جهان اندیشید سپس به بهترین شیوه ای که جهان «دانسته» می شود. و درپی آن به «ابزاری» که دانستن جهان را ممکن می کند.زرتشت میکوشد رابطه ی انسان را با جهان روشن کند. پس از آن منظمش کند و آنگاه همه چیز را به همگونی و تعادل برساند. او جهان را شناخت و گرانیگاه و پل میان انسان و جهان را «خرد» دانست. او بعنوان یک انسان، با اندیشیدن به گفتگو با جهان پرداخت تا
زردشت ، دنئه را به بی پیرایگی و سادگی ِ «توانایی و تشخیص نیک از بد» نام گذارد و «اختیار» را به انسان شناساند.
بتواند بیابد که چگونه میتوان به «آرمیتی» و (آرامش و هماهنگی درونی) دست یافت. پس اندیشه ای از جنس اندیشه ی کل، جهان و خود را شناخت. اندیشه ی نیک را «وهومن» نامید و بر اندیشه ی بد برتری اش داد. او با اصل و پیش-نهاده ی اندیشه ی نیک به بازسازی جهان مشغول میشود. آنگاه او دانست که انسان با «کردار» میتواند نظم را برقرار سازد ازینرو «نیک و بد» نیز در کردار پا به ساحت اندیشه گذاشت. پس «وهوخشترا» که کردار نیک باشد نیز پا به جهان گذارد. او همچون انسانی صلح دوست به اهمیت و نقش بزرگ گفتگو و گفتار واقف است و آنرا ارج میگذارد. و آنچه که انسجام دهنده و گردآورنده ی این سه حوزه با هم است، «نیکی» و امر نیک ست. نیکی همواره با بدی همراه است و ایندو را زرتشت با هم باز شناخت و دانست که انسان باید به یکی ازیندو بگرود. ازینجا «دین» یا دنئه پا به جهان گذاشت . زردشت ، دنئه را به بی پیرایگی و سادگی ِ «توانایی و تشخیص نیک از بد» نام گذارد و «اختیار» را به انسان شناساند.
دیدگاه کرپنی ، دیدگاه «سلطه- تسلیم» است. این دیدگاه تنها به رفع نیازها میپردازد و از اندیشه تهی ست.
زرتشت به نیکی تعلق و گرایش داشت. او «رمز انسان» را «امر نیک» شناخت و «رمز جهان» را «نظم». شناخت رمز و راز انسان و هستی، «دانش نیک» است که در نهایت به بسامان شدن جامعه ی انسانی و بازخوردهایی نیک با هستی می انجامد. او مدام به زندگی صلح جویانه و خردمندانه فکر میکند و آنرا با تلاش و پشتکار در رسیدن به دانش (که همان رمز هستی باشد) ممکن میداند.

«کرپن» ها قومی هستند که خود را به عدم شناخت ، به ناآگاهی باخته اند. کرپن ها از دیدگاه زرتشت از خرد سود نمی برند و اخلاق و نیک و بد را نشناخته اند. انسانهایی که بر رابطه ی انسان و جهان، درست تامل ننموده اند و افکارشان بر نظم متمرکز نیست. کرپن ها هنگام نیازمندی به کرنش و قربانی کردن و نیایش چیزهای پست می پردازند و بگاه رفع نیاز به خشونت و ترویج عادات بد دست میزنند. ازینرو زرتشت برخود رسالت می بیند تا گفتمان (ناآگاهی از چیستان زندگی) کرپن ها را به چالش بکشد و دیگر مردمان را از بازخوردهای بی خردانه با طبیعت برکنار نگاه دارد. دیدگاه کرپنی ، دیدگاه «سلطه- تسلیم» است. این دیدگاه تنها به رفع نیازها میپردازد و از اندیشه تهی ست. دیدگاهی که تنها نزاع و غریزه را راه چاره خود شناخته است و با همپرسی و همزیستی و نیز از رابطه ی پایاپای با طبیعت غافل است.
زرتشت میکوشد نظم سیال درون هستی را با «اشا» بر روابط انسانی جاری سازد و سپهر اندیشه ی او را با خرد پر کند تا بتواند به «آرمیتی» دست یابد.


زرتشت میکوشد نظم سیال درون هستی را با «اشا» بر روابط انسانی جاری سازد و سپهر اندیشه ی او را با خرد پر کند تا بتواند به آرمیتی دست یابد. او میکوشد تا اخلاق را با نظم هستی هماهنگ کند و از همین رو آنرا با نیکی و خرد درهم میآمیزد. نیکی و بدی ، بهشت و دوزخ اند. بهشت و دوزخی که در سیطره اخلاق میزیند. نیک و بد، هر دو در اخلاقند و اخلاق در هستی آدمی زیست میکند. اما بد با نظم هماهنگ نیست. پس برای هماهنگی با قانون اشا، نیک پرورانده شود و بدی متروک. امر نیک زرتشت از اینرو پسندیده است که از برای نظم هستی پسندیده است و نه برای اینکه از نظر اخلاقی ، نیک است.

زرتشت یک نویدگر و اصلاح کننده است که اندیشه اش هستی-مدار است. میکوشد انسان را با گیتی و طبیعت هماهنگ کند. او به زندگانی «آری» میگوید و بد-زندگانی و نبود زندگی را نفی میکند. او مروج شادی ، پایکوبی و آسایش خردمندانه است. او «قدرت» را از آن اهورا مزدا و یاورانش میداند. شهریاران نیک عهد نیز قدرتمندند. خردمندان نیز از دید او از قدرت بهره دارند. او قدرت خردمند را در آفرینندگی متجلی میکند و با نوآوری بیگانه نیست. او بر نوآوری و ابداع ، تامل میکند و خشونت را نفی میکند. از دیدگاه زرتشت، انسان گناهکار نیست. او به دنیا فرستاده نشده است تا کیفر شود. وجود انسان در سیستم تفکری زرتشت، مبارزه است. مبارزه با بدی و پیروی و پروراندن نیکی. از دیدگاه زرتشت ، او به این امر نیز «مجبور» نیست. میتواند میان نیکی ها و بدیها تامل و «انتخاب» کند. از دیدگاه زرتشت انسان آزاد است. او میتواند در همین دنیا به خوشبختی و سعادت دست یابد و آنرا با خرد و دانش بیمه کند.

پرسمان ها و دلمشغولی های زرتشت با اینکه از زمان ما نبوده است اما گویی در زمان ما و از ماست. سخنان ارزشیی که همان ارزش و تشابهی را امروزه دارند که همان زمانها نیز در ساختارهای ما داشته اند. چراکه هنوز مناسبات میان ما و جهان ما از همان مناسباتست پس اینجا دیگر همزمانی تارییخی اهمیت نخاهد داشت چراکه اصلاح ساختار مد نظر ماست. ازینرو نیک گفته های زرتشت نیز «بی-زمان» خواهد شد چرا که به مهمترین موضوع یعنی شناخت و شناساندن نشانه ها و فهماندن چگونه-سازی یک ساختار درست می پردازد. به این تفسیر، گاتها از آن «گذشته» نیست بلکه همواره به «اکنون» و «آینده» دلالت و تعلق خواهد داشت.
گاتها از آن «گذشته» نیست بلکه همواره به «اکنون» و «آینده» دلالت و تعلق خواهد داشت


آدمیان دارای نظامهای گونه گونی هستند. نظامهای گونه گونی همچون نظام خوراک، پوشاک، نظامهای فرهنگی و عرفی و..الخ. مجموعه ای ازین نظامها ست که قوم را می سازد و گونه گونی آنها ، اقوام و «تمایز» را می سازد. از دیگر سو باید هر پدیدار را در مناسبتش با مجموعه ی پدیدارهایی که خود نیز بخشی از آنهاست بررسی کرد. پس درینجا لازم به تاکید میبینم که در خواندن گاتها به تمایز قومی در گفتمان گاتها دقت شود و خواننده، زبان اندیشه و منش قومی و نظام ویژه ی ایرانی را مدنظر داشته باشد تا به فهم درستی از دلمشغولی های اصلاحگر ایرانی که برای اصلاح نظام ساختاری ایران و جهان آمده بود برسد.

شود مردمی کیش و آیین ما نگیرد خرد خرده بر دین ما

بیاریم باز آب رفته بجوی مگر زان بیابیم باز آبروی(فردوسی)

http://iranpanel.netنقل از


نویسنده : دارا
تاریخ : سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1391


@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90891
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس